Sociale Zaken

navigation_sitewide_header

Sociale Zaken

Voorkom problemen: weet hoe het zit!

Overtredingen van uitkeringsregels worden strenger bestraft
Vanaf 1 januari 2013 worden overtredingen van de uitkeringsregels strenger bestraft. Geld bestemd voor uitkeringen mag alleen terecht komen bij mensen die hier recht op hebben. Het overgrote deel van de ontvangers van een uitkering houdt zich aan de regels. Een klein deel doet dat echter niet.


Waar moet u op letten?
Een bijstandsuitkering is een uitkering die uw eigen inkomsten aanvult tot het normbedrag dat in uw persoonlijke situatie geldt om rond te kunnen komen. Het is dus heel belangrijk om wijzigingen in uw situatie direct door te geven. Het kan gebeuren dat mensen onbewust de uitkeringsregels overtreden, dus wees alert op de volgende situaties. Zo voorkomt u een hoop problemen.
• Veranderingen in uw leefsituatie
De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van uw leefsituatie. Bent u alleenstaand, of woont u samen? Als u samenwoont kan uw uitkering namelijk lager uitvallen. Soms heeft u zelfs helemaal geen recht meer op een uitkering. Dus als er iets verandert in uw leefsituatie moet u dat melden.
• Werk
Klust u zo nu en dan bij? Werkt u af en toe een dagje voor een uitzendbureau? Past u regelmatig op de kinderen van uw buurvrouw? Als u daar geld voor krijgt dan bent u aan het bijverdienen. U bent verplicht al uw inkomsten te melden.
• Eigen vermogen
Als u een bijstandsuitkering ontvangt mag de waarde van uw bezittingen niet boven een bepaald bedrag uitkomen. Denk hierbij aan spaargeld, aandelen maar ook zaken als dure apparatuur, een auto, sieraden of een huis of grond in het buitenland. Voor het bezit van een eigen (koop)woning gelden aparte regels.

Wat houden de strengere straffen in?
Wij controleren regelmatig of u zich aan uw plichten houdt. Bij het overtreden van de uitkeringsregels moet u het teveel ontvangen geld volledig terugbetalen. Daar bovenop krijgt u hetzelfde bedrag als boete. Als u opnieuw in de fout gaat wordt de boete nog hoger, namelijk 150%. Daarnaast kan na de tweede overtreding uw uitkering maximaal drie maanden worden stopgezet.

Geen recht op schuldhulpverlening
De terugvordering en de boete die u moet betalen als u de regels heeft overtreden hebben grote financiële gevolgen. U heeft een schuld bij de gemeente. Deze schuld moet u helemaal terugbetalen. Schulden die door het overtreden van de regels zijn ontstaan worden in principe uitgesloten van schuldhulpverlening.

Wij informeren u graag
Het is belangrijk om wijzigingen in uw situatie direct door te geven. Neem bij twijfel altijd contact op met uw contactpersoon van Sociale Zaken. Wij informeren u graag over uw situatie.

Bijzondere bijstand

Soms brengen bijzondere omstandigheden extra kosten met zich mee. Kosten die u niet zelf kunt betalen. Het gaat dan bijvoorbeeld om kosten die u moet maken door ziekte of om sociale redenen. In bepaalde situaties kan de afdeling Sociale Zaken van de Gemeente Stede Broec bijzondere bijstand verstrekken voor deze noodzakelijke kosten.

Recht op bijzondere bijstand?

Er is een grote kans dat ook u voor bijzondere bijstand in aanmerking komt. Bijzondere bijstand is voor veel mensen toegankelijk.

Wie kan bijzondere bijstand aanvragen?

Bijna iedereen kan bijzondere bijstand aanvragen. Het soort inkomen speelt geen rol. Wel wordt rekening gehouden met de hoogte van uw inkomen en uw vermogen. Het kan zijn dat u een inkomen heeft boven het sociaal minimum. Ook kan het zijn dat u vermogen heeft of in het bezit bent van een eigen woning. Dit hoeft dan niet te betekenen dat u geen bijzondere bijstand kunt krijgen.

Voorwaarden

Er moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan:
•U bent Nederlander of u bent daarmee gelijk gesteld op grond van uw verblijfsdocument;
•U woont in de gemeente Stede Broec;
• U bent 18 jaar of ouder;
• Het moet gaan om noodzakelijke kosten die het gevolg zijn van bijzondere omstandigheden;
• Het moet duidelijk zijn dat de kosten niet kunnen worden betaald uit uw normale inkomen en / of uw vermogen voor zover dat meer
bedraagt dan de bijstandsnorm;
• Het moet gaan om kosten waarvoor u geen beroep kunt doen op een andere voorziening (bijvoorbeeld de zorgverzekering of de
Kredietbank).

Vraag bijzondere bijstand aan voor u kosten gaat maken

Draagkracht

Heeft u een inkomen hoger dan het sociaal minimum? Vermogen boven een bepaalde grens? Of een eigen woning? Wij spreken dan van draagkracht. Ondanks het feit dat u draagkracht heeft, komt u mogelijk toch in aanmerking voor bijzondere bijstand.

UW INKOMEN
Als u een uitkering ontvangt van de Gemeente Stede Broec dan kunt u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand.

Heeft u andere inkomsten dan worden deze vergeleken met de bijstandsuitkering die voor u van toepassing zou zijn. Het bedrag dat u
meer heeft kan gevolgen hebben voor de hoogte van de bijzondere bijstand. Wij gaan er dan vanuit dat u een deel van de bijzondere bijstand zelf kunt betalen. De hoogte van de bijzondere bijstand zal dan lager zijn.

UW VERMOGEN
Tot aan een bepaald bedrag heeft uw vermogen geen invloed op de bijzondere bijstand. Een alleenstaande mag een vermogen van
€ 5.795, 00 hebben; een echtpaar en een alleenstaande ouder mag € 11.590,00 spaargeld hebben.

UW EIGEN WONING
Als u een eigen woning heeft kan het zijn dat u toch bijzondere bijstand kunt krijgen.

Waarvoor kunt u bijzondere bijstand aanvragen?

U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor bijzondere noodzakelijke kosten. Dit zijn kosten die u door persoonlijke omstandigheden moet maken en die u niet zelf uit uw inkomen kunt betalen.

Enkele voorbeelden van bijzondere noodzakelijke kosten zijn:
• eigen bijdrage rechtsbijstand
• eigen bijdrage gebitsprothese
• schoolreisjes, ouderbijdrage voor school
• reiskosten voor ouders van studerende kinderen tot en met 17 jaar
• peuterspeelzaal
• zogenaamde toeslag voormalige éénoudergezinnen
• opknapkosten van de woning bij noodzakelijke verhuizing
• duurzame gebruiksgoederen als u drie jaar of langer een inkomen op bijstandsniveau heeft
• eigen bijdrage thuiszorg

Heeft u andere kosten gemaakt dan hierboven genoemd? Neemt u dan contact op met de medewerkers van de afdeling sociale zaken. Mogelijk kunt u voor die kosten bijzondere bijstand ontvangen.

Bijzondere bijstand als lening

Als uw koelkast of wasmachine kapot is, kunt u onder voorwaarden bijzondere bijstand krijgen voor de vervanging.
Deze bijzondere bijstand wordt wel in de vorm van een lening verstrekt. Om bijzondere bijstand te krijgen voor deze kosten moet het wel duidelijk zijn dat u niet heeft kunnen reserveren en dat u geen lening bij de Kredietbank krijgt.

De bijzondere bijstand betaalt u in termijnen aan ons terug. Hierbij houden wij rekening met uw inkomen (aflossingscapaciteit).

Waar dien ik een aanvraag in?

Indien u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand dan moet u hiervoor een aanvraag indienen. Dit kan op verschillende manieren.

Balie Sociale Zaken
Indien u denkt in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand dan kunt u bij de afdeling sociale zaken in het gemeentehuis een
aanvraag indienen.

Bij uw casemanager
Heeft u een vaste casemanager? Dan kunt u ook contact opnemen met uw casemanager.

Bijzondere bijstand en dan?

Ontvangt u bijzondere bijstand, dan gelden regels op basis van de wetgeving en gemeentelijke verordeningen. In sommige gevallen krijgt u een lening die u moet terugbetalen. Het kan ook zijn dat het geld wordt geschonken. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden.

Plichten
U bent verplicht om:
• De gevraagde gegevens en bewijsstukken binnen de gestelde termijn in te leveren;
• Wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden (zoals verhuizing of samenwoning) direct door te geven;
• Wijzigingen in uw inkomen en / of vermogen (bijvoorbeeld inkomsten uit arbeid of een erfenis) direct door te geven;

Rechten
Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor aanvullende regelingen. U kunt contact opnemen met de medewerkers van de afdeling sociale zaken voor verdere informatie.

Een paar voorbeeld van aanvullende regelingen zijn:

• langdurigheidstoeslag
• kwijtschelding rioolrecht/onroerendgoedbelasting
• fonds sociaal culturele deelname

Vaststelling beleidsregels Bijzondere Bijstand

Door het college van burgemeester en wethouders zijn de beleidsregels bijzondere bijstand vastgesteld in de vergadering van 6 februari 2007. De beleidsregels zijn in de Middenstander van 25 april 2007 gepubliceerd en treden met ingang van 1 mei 2007 in werking.
Per 1 oktober 2011 zijn een aantal beleidsregels gewijzigd.

Verordening langdurigheidstoeslag.

De langdurigheidstoeslag betreft een regeling waarbij langdurige minima een maal per jaar een extra toeslag kunnen krijgen om hun inkomsten aan te vullen om bijvoorbeeld zodoende vervangingsuitgaven te doen die na verloop van tijd onvermijdelijk zijn. Mensen die langdurig afhankelijk zijn van het sociaal minimum, hebben over het algemeen geen mogelijkheden meer om reserveringen te doen voor (onverwachte) hoge kosten.

Voorwaarden

Er moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan:
•U bent Nederlander of u bent daarmee gelijk gesteld op grond van uw verblijfsdocument;
•U woont in de gemeente Stede Broec;
•U bent 21 jaar of ouder, maar jonger dan 65 jaar;
•U heeft langdurig (minimaal 36 maanden) een laag inkomen;
•Uw vermogen mag niet hoger zijn dan een bepaalde grens. Een alleenstaande mag een vermogen van € 5.635,00 hebben; een
echtpaar en een alleenstaande ouder mag € 11.110,00 spaargeld hebben;
•U bent geen student (oftewel u heeft geen recht op studiefinanciering).

Beleidsregel tegemoetkoming kosten peuterspeelzaal

Door het college van burgemeester en wethouders is de beleidsregel tegemoetkoming kosten peuterspeelzaal op sociale indicatie vastgesteld in de vergadering van 7 oktober 2008. De beleidsregels treden met ingang van 1 april 2008 in werking.

Verordeningen en beleidsregels

Naast de bijzondere bijstand zijn er andere verordeningen en beleidsregels.

Verordeningen Wet werk en bijstand

Tegemoetkoming kosten kinderopvang sociaal medische indicatie ingaande 1 januari 2007

Beleidsregel Vermogen ingaande 15 december 2006

Digitaal Klantendossier (DKD)

Wat is het Digitaal Klantdossier?
Het Digitaal Klantdossier is uw eigen elektronische dossier waarin belangrijke gegevens staan die bij ons over u bekend zijn. Denk bijvoorbeeld aan uw naam- en adresgegevens, de eventuele uitkering die u krijgt en door u gevolgde opleidingen. Via www.werk.nl heeft u nu ook zelf toegang tot deze gegevens.

Wat betekent het Digitaal Klantdossier voor u?
Via bovengenoemde website kunt u uw eigen gegevens opvragen. Als er fouten in de gegevens staan, kunt u dat aan ons doorgeven. Voor een deel van uw gegevens kan dat direct via de site. Voor andere gegevens staat vermeld hoe u het kunt laten corrigeren.
Ook kunt u zich via de website inschrijven voor werk, of een verzoek om een WW-uitkering indienen. Omdat CWI, UWV en de gemeente de gegevens uit uw DKD onderling uitwisselen, hoeft u uw gegevens uiteindelijk maar één keer door te geven.

En verder?
De huidige versie van het Digitaal Klantdossier is nog maar het begin. In de toekomst zullen mogelijk ook gegevens van andere instanties worden getoond, zoals de Sociale Verzekeringsbank, de Informatiebeheergroep en de Belastingdienst.
Kortom, de mogelijkheden van het DKD zullen toenemen en de volledigheid en actualiteit van uw gegevens zal verder verbeteren.

Hoe krijgt u toegang?
Het Digitaal Klantdossier is beschikbaar via www.werk.nl. Daar kunt u gebruik maken van de elektronische diensten; inschrijven werk, aanvraag WW en inzien eigen gegevens. Om het scherm inzien gegevens te kunnen benaderen moet u op de site www.werk.nl de volgende stappen nemen;
Kies voor het tabblad werkzoekende, op dit tablad vind u aan de linkerkant onder het kopje “direct doen” een aantal opties, kies hier voor de optie gegevens inzien en dan krijgt u in principe toegang tot uw DKD.

Om te voorkomen dat anderen dan uzelf uw gegevens kunnen inzien, is de toegang tot deze diensten beveiligd. Daarom moet u eerst inloggen met behulp van uw DigiD. Heeft u nog geen DigiD, dan moet u die eerst aanvragen via www.digid.nl. Met uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord kunt u daarna uw DKD inzien. Als u over een DigiD beschikt, kunt u niet alleen gebruik maken van de elektronische diensten van CWI, UWV en uw gemeente, maar ook van andere overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst en de Informatiebeheergroep.

Heeft u nog vragen over het Digitaal Klantdossier?
U kunt bellen met het gratis nummer 0800 – 8001.
Laatst gewijzigd: 28-02-2013