Terug naar het overzicht

Uitgangspunten en nieuwe naam voor woningbouwplan Florapark-Westeinde

De colleges van de gemeenten Stede Broec en Enkhuizen hebben in overleg met ontwikkelaars en bewoners de uitgangspunten voor woningbouwplan Florapark-Westeinde opgesteld. Het college stelt de gemeenteraad voor de uitgangspunten vast te stellen.

Na het tekenen van de intentieovereenkomst op 10 mei 2023 met de projectontwikkelaars ZeemanVastgoed, VORM en Scholtens Projecten is gestart met het onderzoeken van de haalbaarheid van het plan waar ongeveer 950 woningen komen. De eerste stap hiervoor is het bepalen van de uitgangspunten. Dit zijn de kaders waar de ontwikkelaars zich aan moeten houden bij de uitwerking van het plan. Het gebied Florapark-Westeinde ligt op grondgebied van de gemeenten Stede Broec en Enkhuizen.

Nieuwe naam

Het vaststellen van de uitgangspunten is gelijk het moment om een nieuwe naam bekend te maken. Vanaf nu heet de toekomstige woonwijk Nijevoert. De naam Nije grijpt terug op de Westfriese taal en is ook oud-Hollands voor nieuw. Nieuw staat voor de nieuwe wijk en je eigen nieuwbouwhuis. Voert is de naam voor het bestaande water in het gebied.

Uitgangspunten

Belangrijke uitgangspunten zijn het bouwen van woningen voor starters en senioren, het behouden van het landschappelijk karakter met doorgaand vaarwater en groen en het duurzaam inrichten van het gebied. Ook moet het plan goed en veilig bereikbaar zijn waarbij vooral veel aandacht is voor aantrekkelijke fiets- en wandelmogelijkheden.

Ontsluiting verkeer 

Een belangrijk voorwaarde voor de ontwikkeling van het plan is een goede en veilige ontsluiting van het gebied. Dit volgt ook uit de resultaten van de verkeersonderzoeken, bijeenkomsten met bewoners en de klankbordgroep. De colleges stellen voor de hoofdontsluiting aan te sluiten op de bestaande randweg richting de provinciale wegen N505 en N307. Hiermee wordt een toename van autoverkeer op het Westeinde, de Hoofdstraat en de Broekerhavenweg zoveel mogelijk voorkomen. Wethouders Jan Franx van Enkhuizen en Nico Slagter van Stede Broec benadrukken dat dit een belangrijke voorwaarde is: “Zolang er geen goede (bouw)ontsluiting is, kan de ontwikkeling van het plan niet starten.”

Soorten woningen en voorzieningen

De gemeenten hebben samen met de ontwikkelaars gezocht naar een haalbaar woningbouwprogramma dat bestaat uit zowel sociale huur- en betaalbare koopwoningen als middeldure en dure koopwoningen. Nieuwe bewoners zullen vooral de bestaande voorzieningen in Stede Broec en Enkhuizen gebruiken. Als blijkt dat er vraag is naar aanvullende voorzieningen zoals gezondheidszorgfuncties (tandarts, fysiotherapeut) kan dat meegenomen worden in de uitwerking van het plan.

Mening bewoners

Participatie is een belangrijk onderdeel van deze woningbouwontwikkeling. Op bijeenkomsten en in gesprekken met de klankbordgroep en omwonenden verzamelden de gemeenten ideeën, wensen en aandachtspunten voor het plan. Ook op de websites samen.stedebroec.nl en samen.enkhuizen.nl kwamen reacties binnen. De klankbordgroep en bewoners hebben vooral hun zorgen geuit over het verkeer en de ontsluiting van het plan. Alle reacties zijn betrokken bij het bepalen van de uitgangspunten. Ook bij de verdere uitwerking van het plan in de vervolgfase worden inwoners en de klankbordgroep betrokken. 

Samen.stedebroec.nl en samen.enkhuizen.nl

Op de websites samen.stedebroec.nl en samen.enkhuizen.nl is het document met de uitgangspunten te vinden. Op deze websites staat ook informatie over de klankbordgroep, het verslag van de bewonersbijeenkomsten en de antwoorden op reacties van inwoners. 

Besluit vaststellen ambities

Het voorstel van de colleges voor het vaststellen van de uitgangspunten wordt eerst besproken in de commissies. Daarna nemen de gemeenteraden een besluit.

  • 9 oktober 2023 commissie Grondgebiedzaken Stede Broec
  • 16 oktober 2023 commissie Bestuur, Openbare Orde en Veiligheid, Erfgoed, Grondgebied van Enkhuizen.
  • 19 oktober 2023 vergadering gemeenteraad Stede Broec
  • 31 oktober 2023 vergadering gemeenteraad Enkhuizen.
  • De vergaderingen beginnen om 20.00 uur.

Inspreken

Inspreken bij een commissie- of raadsvergadering kan na aanmelding bij de griffie. Kijk voor meer informatie op onze website onder ‘contact met de raad’. Ook is het mogelijk de vergaderingen online mee- of terug te luisteren. Dit kan via https://stedebroecnotubiz.nl/ / https://enkhuizen.raadsinformatie.nl/  

Planning

Na de vaststelling van de uitgangspunten wordt gestart met het opstellen van een stedenbouwkundige visie. De verwachting is dat de stedenbouwkundige visie in het tweede kwartaal van 2024 wordt vastgesteld. In de stedenbouwkundige visie is de inrichting van het plan verder uitgewerkt. Daarna volgt het maken van een bestemmingsplan. Het streven is in 2025 te beginnen met het bouwrijp maken van het gebied.