Alles over uw gemeentelijke belastingen

Hieronder vindt u antwoord op veel gestelde vragen over gemeentelijke belastingen.

Waarvoor

Waarvoor betaal ik onroerende zaakbelasting (ozb)?
De opbrengsten van de ozb gebruikt de gemeente voor diverse algemene voorzieningen zoals onderwijs, wijkaanpak en de aanleg van speeltuinen en groenstroken.

Waarvoor betaal ik rioolheffing?
Rioolheffing is kostendekkend, de opbrengsten van de rioolheffingen worden gebruikt om:

 • de riolering te onderhouden
 • nieuwe gedeelten aan te leggen
 • het regenwaterafvoer goed te kunnen beheren
 • het grondwaterpeil te bewaken

Hoe zit het met de hondenbelasting?
U betaalt hondenbelasting als u 1 of meer honden heeft. Meld u hond altijd aan, ook als u vrijstelling krijgt.

Waarom betaal ik de afvalstoffenheffing?
De afvalstoffenheffing is een vergoeding voor de kosten van het ophalen en verwerken van huisvuil. Op ieder perceel waar huishoudelijk afval kan ontstaan, wordt afvalstoffenheffing belast. Ook als u geen huishoudelijk afval aanbiedt.

Aanslag online inzien

Kan ik een kopie krijgen van mijn aanslag gemeentelijke heffingen?
U kunt uw taxatieverslag en aanslagbiljet online inzien via DigiD. U moet hiervoor een aanslag/beschikking hebben ontvangen. Het taxatieverslag is alleen op te vragen door de persoon aan wie de beschikking of aanslag is gericht. Voor de onroerendezaakbelasting 2019 wordt de waarde van uw pand op de peildatum 1 januari 2018 gebruikt. Bedrijven kunnen dit niet online, maar kunnen een mail sturen of bellen met de gemeente.

Automatische incasso

Hoe kan ik een machtiging voor automatische incasso afgeven?
U kunt een machtiging afgeven door middel van uw  DigiD via www.stedebroec.nl/automatische-incasso. U heeft de mogelijkheid om een machtiging voor automatische incasso af te geven voor aanslagen

 • onroerende zaak belasting (OZB)
 • hondenbelasting
 • rioolheffingen
 • afvalstofheffingen

Overige heffingen komen hiervoor niet in aanmerking.

Hoe kan ik automatisch wijzigen of stopzetten?
U stopt de incasso met DigiD, of stuurt de rode (intrekken) machtigingskaart op. Deze is, aan te vragen bij het Klantcontactcentrum via (0228) 510 511

In hoeveel termijnen wordt het belastingbedrag van mijn rekening afgeschreven?
In 8 maandtermijnen

Kan ik zelf het bedrag in termijnen overmaken?
Het is niet mogelijk om zelf, zonder afspraken daarover, het bedrag in termijnen over te maken. Hiervoor moet een betalingsregeling worden getroffen, via het formulier Betalingsregeling SED.

Betalingsregeling

Hoe kan ik een betalingsregeling aanvragen?
U kunt een betalingsregeling aanvragen via het formulier Betalingsregeling SED

Kwijtschelding

Heb ik recht op kwijtschelding?
Als uw inkomen rond de minimumgrens ligt, kunt u kwijtschelding aanvragen. Heeft u vermogen (bijvoorbeeld overwaarde van uw woning) dan heeft kwijtschelding aanvragen geen zin.

Hoe kan ik kwijtschelding aanvragen?
Het kwijtscheldingsformulier kunt u vinden op de website, u kunt deze ook telefonisch aanvragen of ophalen bij het gemeentehuis.

Ik heb kwijtschelding aangevraagd bij het Hoogheemraadschap. Moet ik dit ook doen bij de gemeente?
Nee, dat is niet nodig. De gemeente werkt samen met het Hoogheemraadschap voor de aanvragen kwijtschelding. De beoordeling van uw aanvraag wordt wel individueel gedaan door beide instanties. Het is dus mogelijk dat u voor het een wel (gedeeltelijk) kwijtschelding krijgt toegekend, en voor het ander niet.

Bezwaar

Ik wil bezwaar indienen tegen de aanslag gemeentelijke heffingen. Wat moet ik doen?
Binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag gemeentelijke heffingen kunt u met uw DigiD bezwaar indienen bij de gemeente.

In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden:

 • aanslagbiljet nummer
 • naam en adres
 • datum waarop u uw bezwaarschrift indient
 • redenen waarom u bezwaar maakt

Ik heb bezwaar ingediend. Hoe lang duurt het voordat ik een beslissing krijg op mijn bezwaar?
De gemeente heeft tot het einde van het belastingjaar de tijd om uitspraak te doen. Het streven is echter om dit zo snel als mogelijk te doen.

Moet ik de belasting betalen als ik bezwaar heb ingediend?
Ja, u moet het bedrag van uw aanslagbiljet wel gewoon betalen. Als uw bezwaar gegrond is, wordt het eventueel te veel betaalde bedrag aan u terugbetaald. U kunt wel uitstel van betaling aanvragen.

Verhuizen

Ik verhuis binnen de gemeente. Wat moet ik doen voor de belastingen?
Het tarief is niet afhankelijk van de woning waarin u woont. Bij een binnen gemeentelijke verhuizing wijzigt uw aanslag daarom alleen als de samenstelling van uw huishouding verandert. Wanneer er iemand achter blijft op het oude adres, krijgt deze persoon een aanslag op eigen naam voor de rest van het jaar.

Ik verhuis naar een andere gemeente. Wat moet ik doen voor de belastingen?
U krijgt automatisch ontheffing voor de belasting voor het deel van het jaar dat u niet meer in de gemeente woont. Die ontheffing geldt vanaf de eerste maand volgend op het moment dat u zich heeft laten inschrijven bij de nieuwe gemeente. Zodra u verhuist, ontvangt u automatisch bericht.

Moet ik de aanslag betalen bij verkoop van mijn woning/pand ?
Is de woning/pand na 1 januari verkocht dan wordt het eigenaarsgedeelte OZB meestal door de notaris verrekend met de koper.

Let op!: Dit houdt niet in dat de notaris het bedrag overmaakt naar de gemeente. U blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling van de volledige aanslag aan de gemeente.