Waterplan/baggerplan

Het Waterplan is een gezamenlijk project van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en de gemeente. Uiteindelijk moet het plan resulteren in een aantrekkelijk, gezond en duurzaam watersysteem waarin recreatie ook een belangrijke rol speelt. De totale uitvoering van de onderhoudsmaatregelen uit het waterplan gebeurt in fasen. In 2013 is als proef fase 1 uitgevoerd. In 2018 zijn als laatste de fasen 9 en 10 uitgevoerd.

Overdracht stedelijk water

Met het hoogheemraadschap zijn afspraken gemaakt over de overdracht van het stedelijk water. Overdracht van het stedelijk water houdt in dat het hoogheemraadschap na overdracht van de sloten en watergangen in Stede Broec voortaan zorgt voor het beheer en onderhoud.

Gezamenlijke aanpak baggeren

Het hoogheemraadschap stelt als voorwaarden dat het water voldoende is gebaggerd en de asbesthoudende beschoeiingen worden verwijderd. Het baggeren van de sloten en het verwijderen van de beschoeiingen pakken de gemeente en het hoogheemraadschap samen op.