Wob-verzoek indienen

 • U wilt informatie van de gemeente die nog niet openbaar is.
 • U kunt een beroep doen op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
 • Een Wob-verzoek kan niet worden ingediend per mail.

Voorwaarden

De informatie die u opvraagt heeft betrekking op:

 • Bestuurlijke informatie (over beleid, de voorbereidingen hierop en de uitvoering).
 • Bestaande informatie.
 • Informatie vastgelegd in documenten (papier, film, foto, geluidsband, computerbestand).

Informatie wordt niet verstrekt als:

 • De veiligheid van Nederland in gevaar wordt gebracht.
 • Het gaat om vertrouwelijke gegevens.
 • Het belang van het openbaar maken weegt niet op tegen het belang van de inspectie, controle en toezicht door de gemeente.
 • Het belang van het openbaar maken weegt niet op tegen het belang van privacy.

Gang van zaken

 • De gemeente beslist binnen vier weken op uw verzoek, tenzij er sprake is van een verzoek om milieu-informatie.

 • De gemeente kan deze termijn verlengen met vier weken en legt uit waarom die termijn wordt verlengd.

 • Bij toewijzing van uw verzoek kan de gemeente de informatie op verschillende manieren aan u geven. Bijvoorbeeld door u uit te nodigen om documenten te komen inzien, of door kopieën te verstrekken.

 • Voor het verstrekken van kopieën worden kosten in rekening gebracht. Hierover wordt u vooraf geïnformeerd.

 • Bij een afwijzing of niet volledige toewijzing van uw verzoek kunt u binnen zes weken bezwaar maken.

Meer weten

Meer informatie over de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vindt u op wetten.overheid.nl