Terug naar het overzicht

Locatieonderzoek huisvesting buitenlandse werknemers afgerond

De groeiende economie in regio Westfriesland vraagt om extra tijdelijke arbeidskrachten. Deze zijn niet allemaal in onze regio te vinden, dus trekken ondernemers steeds vaker arbeidskrachten aan van buiten de regio. De regio Westfriesland werkt nauw samen met haar partners om deze buitenlandse werknemers te huisvesten.

Het huisvesten van deze werknemers is een complexe, economische en maatschappelijke opgave. Voor de regionale economie zijn buitenlandse werknemers onmisbaar. Steeds meer ondernemers en steeds meer bedrijfstakken hebben te maken met grote personeelstekorten en zijn hierdoor afhankelijk van buitenlandse werknemers. Er is dus ook een noodzaak om adequate huisvesting te realiseren. Tegelijkertijd is het belangrijk dat de vraag naar logiesplekken niet leidt tot verdringing van andere woningzoekenden in een toch al krappe woningmarkt.

Locatieonderzoek

De regio Westfriesland heeft daarom bureau SWECO opdracht gegeven om een onafhankelijk onderzoek te doen naar mogelijke locaties voor huisvesting van buitenlandse werknemers. Bij de voorbereiding en uitvoering van het locatieonderzoek is nauw samengewerkt met de provincie Noord-Holland en de Westfriese Bedrijvengroep. Daarbij zijn in juni ook inwoners, ondernemers en werkgevers via een enquête gevraagd om hun inbreng rondom plekken en randvoorwaarden te geven. Deze resultaten zijn verwerkt en meegenomen in het onderzoek.

Resultaten

Inmiddels is het onderzoek afgerond. Uit het locatieonderzoek komen 19 voorkeurszoekgebieden naar voren. Dit zijn locaties die op basis van de opgestelde criteria mogelijk geschikt zijn als middelgrote huisvestingslocaties (voor minstens 100 logiesplekken). In de voorkeurszoekgebieden zijn nog geen concrete plekken aangewezen. Ook moeten concrete plannen altijd nog ruimtelijk getoetst worden door de gemeenten, onder meer via vergunningaanvragen en bestemmingsplannen.

Vervolg

Op basis van dit onderzoek kunnen initiatiefnemers met plannen zich melden bij de gemeenten. Daarnaast kunnen de individuele gemeenten nader onderzoeken of er voldoende animo en draagvlak is om huisvesting voor buitenlandse werknemers te realiseren. De gemeenten bepalen ieder voor zich het vervolgproces, met het in acht nemen van de gezamenlijke maatschappelijke huisvestingsopgave.

Over het Pact van Westfriesland

Het georganiseerde bedrijfsleven: de Westfriese Bedrijvengroep en de bestuurlijke regio Westfriesland zien het realiseren van passende huisvesting voor de flexibele (buitenlandse) arbeidskrachten als een van de prioriteiten binnen de samenwerking en het Pact van Westfriesland. Een belangrijk doel naast het realiseren van adequate huisvesting voor deze doelgroep – is ruimte creëren op de krappe woningmarkt.