Opvang asielzoekers

De gemeente Stede Broec gaat vluchtelingen opvangen: mannen, vrouwen, kinderen en gezinnen die uit hun eigen land gevlucht zijn voor oorlog, onderdrukking of om een andere reden niet in hun land kunnen blijven. Deze mensen hebben onderdak nodig.

In februari 2024 is de Spreidingswet ingegaan. Deze wet moet helpen bij een eerlijke verdeling van de opvang van vluchtelingen in Nederland. Elke gemeente moet vanuit deze wet asielzoekers opvangen. Voor de gemeente Stede Broec gaat het om 123 mensen.

Mogelijke opvanglocatie

Een opvanglocatie moet voldoen aan eisen op het gebied van beschikbaarheid, betaalbaarheid en veiligheid op en rond het terrein. Ook moet het goed bereikbaar zijn en wordt rekening gehouden met beschikbare voorzieningen als water, gas, elektriciteit en riolering. Vanwege deze eisen zijn er in Stede Broec weinig locaties die geschikt zijn. De enige locatie die voldoet aan de eisen is het voormalige honkbalveld aan de Veilingweg in Bovenkarspel. Samen met het COA werken we de plannen voor de opvanglocatie verder uit.

Flexwoningen

Ook onder onze eigen inwoners is er behoefte aan woningen. Daarom kijken we of het mogelijk is om flexwoningen te plaatsen op de in 2015 vrijgekomen voetbalvelden bij voetbalvereniging K.G.B. aan de Veilingweg. Deze tijdelijke woningen zijn onder andere bedoeld voor inwoners van de gemeente Stede Broec die met spoed op zoek zijn naar een woning.

Inloopbijeenkomst op 23 mei

Op donderdag 23 mei was er een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis van Stede Broec. Ongeveer honderd inwoners lieten zich onder andere informeren door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) dat vertelde over hoe vluchtelingen worden opgevangen en begeleid. Medewerkers van de gemeente vertelden over veiligheid en leefbaarheid, (arbeids-)participatie en vrijwilligerswerk. en over de flexwoningen voor andere doelgroepen.

Planning en proces: hoe verder?

Bij de verdere uitwerking van de opvanglocatie in onze gemeente zijn we in gesprek met verschillende belanghebbenden zoals de gemeenteraad, bewoners en bedrijven in de directe omgeving van de Veilingweg en de inwoners van de gemeente. Na de inloopbijeenkomst op 23 mei verzamelen we alle reacties van inwoners en andere belanghebbenden. We nemen deze mee in de verdere ontwikkeling om zo goed mogelijk invulling te geven aan de locatie. Definitieve besluitvorming volgt na het doorlopen van de noodzakelijke procedures, waaronder het vergunningentraject. Zoals het er nu uitziet, is er uiterlijk in de zomer van 2025 een opvangcentrum in de gemeente Stede Broec. 

Regionale samenwerking

De gemeenten in de regio Westfriesland werken met elkaar samen. Eerst pakt iedere gemeente de zoektocht naar mogelijke locaties zelf op. Deze locaties komen vervolgens in een regionaal plan dat rond de zomervakantie van 2024 op hoofdlijnen klaar is en dan bij de provincie wordt ingediend. Vervolgens maakt de provincie van alle regionale plannen één provinciaal opvangplan en dient dit in bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De bewindspersoon voor asielopvang beoordeelt de twaalf provinciale plannen voor 1 januari 2025 en provincies krijgen vervolgens nog zes maanden – tot half 2025 – de tijd om die te realiseren.

Vragen en contact

Hieronder vindt u een overzicht met vragen en antwoorden. Dit overzicht vullen we continu aan met nieuwe vragen en antwoorden. Heeft u een vraag die er niet tussen staat, dan kunt u deze stellen via e-mail.

Vragen en antwoorden

Bewoners

Vanuit het Rijk hebben we een wettelijke opgave vluchtelingen op te vangen. In de Spreidingswet staat deze plicht vermeld. De Spreidingswet moet helpen bij een eerlijke verdeling van de opvang van vluchtelingen in Nederland. Elke gemeente moet vanuit deze wet asielzoekers opvangen.

In de opvanglocatie komen vluchtelingen uit verschillende landen. Mannen, vrouwen, kinderen en gezinnen die uit hun eigen land gevlucht zijn voor oorlog, onderdrukking of om een andere reden niet in hun land kunnen blijven. Deze mensen hebben onderdak nodig.

Ja, het kan dat er ook alleengaande mannen worden opgevangen, net zoals alleengaande vrouwen en kinderen onder de 18 jaar. De gemeente bepaalt niet welke vluchtelingen worden opgevangen in Stede Broec. Wel vinden wij het erg belangrijk dat er voldoende begeleiding is voor alle groepen vluchtelingen zodat het leefbaar is in de opvanglocatie maar ook in onze gemeente.

De gemeente bepaalt niet welke vluchtelingen worden opgevangen.

Er komen minimaal 123 mensen in het asielzoekerscentrum. Dat is het aantal dat de gemeente Stede Broec vanuit de Spreidingswet moet opvangen.

De opvanglocatie blijft minimaal 5 jaar.

De groep blijft niet hetzelfde. Er vertrekken mensen uit de opvanglocatie bijvoorbeeld omdat ze een verblijfsvergunning hebben gekregen en doorstromen als statushouder en een woning hebben gekregen. Er zijn ook mensen die vertrekken naar het land van herkomst of elders, als hun asielaanvraag is afgekeurd. Op de vrijgekomen plekken komen nieuwe asielzoekers.

Veiligheid en leefbaarheid

Uit de ervaring van andere gemeenten in Westfriesland en van veel gemeenten in Nederlandweten we dat er niet meer diefstal is of meer onveiligheid op straat. Vanzelfsprekend houden we de situatie in de gaten. Mocht blijken dat het niet goed gaat, dan nemen we gepaste maatregelen. Daarnaast is het belangrijk dat mensen zich niet gaan vervelen en hun tijd zinvol kunnen invullen.

Wij vinden het belangrijk dat er goede begeleiding is voor iedereen in het opvangcentrum. Denk dan aan ondersteuning vanuit het COA voor zinvolle dagbesteding zoals boodschappen, koken, betrekken bij de organisatie op de opvanglocatie, scholing (taal) en werk. Op deze manier willen we verveling voorkomen.

Ja, dat kan. Zoals gezegd is de ervaring in heel veel gemeenten dat de situatie rond een asielzoekerscentrum niet onveiliger wordt.

Overlast willen we voorkomen. Dat bereik je door mensen te betrekken bij wat er kan en duidelijke grenzen te stellen wat niet mogelijk is. Samen met de voetbalvereniging en het COA maken we duidelijk wat de mogelijkheden zijn en wat er niet kan . Wie weet zijn er voetballers tussen de vluchtelingen en kan de voetbalvereniging een rol van betekenis spelen.

De oversteek moet goed en veilig zijn voor elke weggebruiker. Hierover zijn we in gesprek met het COA en de provincie, als beheerder van de provinciale weg.

Het is nog niet bekend of er, en zo ja, wat voor afscheiding er komt. Hoewel de onderdelen van elkaar gescheiden zijn, zijn asielzoekers geen gevangenen. Zij mogen zich verplaatsen en zijn hierin net zo vrij als ieder ander in Nederland. Overlast is een andere zaak. Bij overlast schakelen we het COA in.

Uit de recente ervaring van onder andere de gemeente Medemblik en Enkhuizen zijn er bij ons geen situaties bekend van onveiligheid op straat of (schoolgaande) fietsers die belaagd worden. Bovendien is er beveiliging op de locatie en investeren we in zinvolle dagbesteding waarmee we verveling voorkomen.

Er zullen mensen in onze gemeente verblijven met soms een andere kledingstijl, die talen spreken die wij niet kennen. Er fietsen en lopen kinderen en volwassenen die u niet kent. Deze mensen gebruiken ook de leefruimte en doen ook boodschappen in het winkelcentrum. Asielzoekers die langer dan een half jaar hier verblijven mogen werken, anderen doen vrijwilligerswerk. En de kinderen van vluchtelingen gaan naar de lagere of middelbare school.

De bewoners van het asielzoekerscentrum maken gebruik van de medische voorzieningen van het COA, spoed of noodgevallen uitgezonderd.

Integratie: werken en onderwijs

Als de bewoners in het asielzoekerscentrum komen, kunt u zich voor vrijwilligerswerk aanmelden bij Vrijwilligerspunt Westfriesland kerken en het COA.

Na een half jaar in Nederland mogen asielzoekers werken. Wij zetten ons samen met het COA in om de vluchtelingen die willen en kunnen werken daarin te begeleiden en te stimuleren.

Asielzoekers die inkomsten en/of eigen vermogen hebben, moeten een eigen bijdrage in de opvangkosten betalen. Zij mogen nog wel steeds gebruikmaken van de opvanglocatie van het COA.

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Dus ook kinderen van asielzoekers. Deze kinderen gaan zo snel mogelijk naar school. In ieder geval binnen 3 maanden nadat ze in Nederland zijn aangekomen. De opvanglocatie, de gemeente en scholen gaan zo snel mogelijk met elkaar in gesprek. Samen zorgen zij ervoor dat kinderen die op de opvanglocatie verblijven naar school kunnen. De kinderen komen eerst in een internationale schakelklas en gaan daarna naar de reguliere basisschool of het voortgezet onderwijs als ze ouder dan 12 jaar zijn.

Planning en proces

Elke gemeente in Nederland is verplicht om asielzoekers op te vangen. Dat staat in de Spreidingswet. Daartegen kunt u geen bezwaar maken .

Bent u het niet eens met de locatie van het opvangcentrum, dan kunt u daar wel bezwaar tegen maken en beroep indienen. Het COA vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning aan om op een bepaalde locatie een opvangcentrum te bouwen. De gemeente handelt deze aanvraag af. U kunt tijdens het proces van de vergunningaanvraag bezwaar indienen en in een later stadium beroep aantekenen.

Een opvanglocatie moet voldoen aan eisen op het gebied van beschikbaarheid, betaalbaarheid en veiligheid op en rond het terrein. Ook moet het goed bereikbaar zijn en wordt rekening gehouden met beschikbare voorzieningen als water, gas, elektriciteit en riolering. Vanwege deze eisen zijn er in Stede Broec weinig locaties die geschikt zijn. De enige locatie die voldoet aan de eisen is het voormalige honkbalveld aan de Veilingweg in Bovenkarspel.  We kunnen wel rekening houden met ideeën en aandachtspunten die omwonenden ons aandragen.

Het Rijk betaalt de opvang van asielzoekers en niet de gemeente. De gemeentelijke belastingen worden door deze kosten niet hoger.

Vanaf 2025, op z’n laatst voor de zomer van 2025, moeten gemeenten vluchtelingen in de gemeente opvangen. Dan zal het opvangcentrum gereed moeten zijn. Dit is zo afgesproken in de landelijke Spreidingswet.

De voorbereidende werkzaamheden bij de gemeente, zoals de zoektocht naar locaties, kost tijd. Een locatie moet aan allerlei voorwaarden voldoen en dit toetsen we bij elke mogelijke locatie. Daarnaast steken we veel tijd in het zorgvuldig opzetten van de informatievoorziening naar de inwoners in de hele gemeente en bedrijven, bewoners en (sport)verenigingen in de directe omgeving van een opvanglocatie die we op het oog hebben. Ook de afstemming met andere partijen zoals het COA neemt tijd in beslag.

Informatievoorziening

U kunt uw vragen per e-mail stellen aan de gemeente.