Terug naar het overzicht

Woningbouwplan Groot-Vriend maakt nieuwe start

In het woningbouwplan op de locatie van bollenbedrijf Groot-Vriend in Lutjebroek komen (middel-)dure en betaalbare koopwoningen en sociale huurwoningen. Het plan om ook 60 flexwoningen te bouwen, gaat niet door. Het bleek niet haalbaar om de flexwoningen op korte termijn op deze locatie te plaatsen. De gemeente zoekt naar nieuwe locaties voor flexwoningen en kijkt creatief naar oplossingen om mensen sneller aan een woning te helpen. Momenteel vinden hierover gesprekken plaats.

Onderzoek naar nieuwe locaties flexwoningen

Het neerzetten van flexwoningen kan helpen om dringende woningnood te verlichten. Flexwoningen zijn tijdelijke, verplaatsbare, woningen die snel geproduceerd en opgebouwd kunnen worden. De flexwoningen zijn daarom vaak bestemd voor specifieke doelgroepen. Zoals urgente (lokale) woningzoekers, jongeren en ontheemden. De gemeente Stede Broec onderzoekt momenteel of er andere locaties geschikt zijn waar deze woningen snel neergezet kunnen worden. Wethouder Nico Slagter geeft een toelichting: ‘’Het bouwen van flexwoningen blijkt lastiger dan eerder geschetst, omdat ook een locatie voor flexwoningen aan veel eisen moeten voldoen. Ook kunnen wij zelf geen woningen plaatsen. Daarvoor is samenwerking met woningbouwcorporatie(s) en marktpartijen noodzakelijk. Ik hoop dat we hier snel stappen in kunnen zetten.’’

Reguliere woningbouw Groot-Vriend

Het bouwen van woningen op deze locatie in Lutjebroek draagt bij aan de lokale woonbehoefte voor verschillende doelgroepen. Hoe deze verdeling exact vorm krijgt, hangt af van de afspraken die met de ontwikkelaar van deze locatie worden gemaakt. Hierbij houdt de gemeente ook rekening met de Woondeal 2.0 Noord-Holland-Noord. In deze woondeal hebben het Rijk, de provincie en gemeenten afspraken gemaakt over onder andere het aantal (sociale) huur- en koopwoningen bij nieuwe woningbouwplannen. Bij de nieuwe start voor de plannen voor woningbouw op deze locatie is veel aandacht voor de relatie met andere woningbouwplannen binnen de gemeente, de verkeersontsluiting en participatie met de buurt. Woningbouwcorporatie De Woonschakel en VBM Ontwikkeling ontwikkelen de woningbouw op de locatie Groot-Vriend.

Vervolg

Bewoners die actief waren in de klankbordgroep Groot-Vriend worden door woningbouwcorporatie De Woonschakel over de ontwikkelingen geïnformeerd. Op het moment dat er meer duidelijkheid komt over de nieuwe plannen voor de woningbouwlocatie Groot-Vriend worden omwonenden uitgenodigd voor een bewonersbijeenkomst.