Financiën

De gemeenteraad stelt jaarlijks de begroting vast. Dit helpt de gemeenteraad bij de uitvoering van haar taken. In de jaarstukken legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad.

Het ‘huishoudboekje’ van de gemeente

In de Programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2026 zijn de financiële gevolgen van het bestaande beleid en de nieuwe plannen doorberekend. Er staat hoeveel geld het college de komende jaren verwacht te ontvangen en uit te geven. Deze inkomsten en uitgaven voor 2024 ziet u in de infographic.

Jaarstukken

Begroting

Kadernota

Najaarsnota

Oudere documenten

Bent u op zoek naar een document wat niet meer op de website staat? Ga dan naar het webarchief. U kunt zoeken op datum en op trefwoord.