Raadscommissies

In Stede Broec zijn er drie raadscommissies. Zij bereiden de besluitvorming voor de gemeenteraad voor en geven advies over de voorstellen.

De commissievergaderingen zijn maandelijks op het gemeentehuis om 20.00 uur. Meestal in de eerste week van de maand. In het vergaderschema staat wanneer de commissies vergaderen en wat er op de agenda staat.

De drie raadscommissies behandelen de volgende onderwerpen:

Regionale, bestuurlijke en financiële zaken

 • alle gemeenschappelijke regelingen
 • financiën
 • ICT
 • dienstverlening
 • burgerparticipatie
 • openbare orde en veiligheid
 • evenementen
 • kermissen en manifestaties
 • bestuurlijke en regionale samenwerking
 • voorlichting
 • integriteit

Samenleving

 • sociaal domein
 • zorg
 • kinderopvang
 • sport en sportaccommodaties
 • kunst en cultuur
 • onderwijs en onderwijshuisvesting

Grondgebiedzaken

 • aanleg
 • vervanging en vernieuwing van gemeentelijke wegen
 • vervanging en vernieuwing van de riolering
 • gemeentelijk grondbeleid
 • milieuzaken
 • kabelzaken
 • monumenten
 • ruimtelijk beleid
 • bestemmingsplannen
 • woningbouw

Commissieleden

De commissieleden maken deel uit van de diverse fracties in de gemeenteraad, maar zijn niet gekozen in de gemeenteraad. Een commissielid ondersteunt de vaste (gekozen) raadsleden en heeft een beperkte bevoegdheid. Hij/zij mag niet meedoen met de
beraadslagingen in de gemeenteraad en/of meestemmen. De commissieleden zijn wel lid van de verschillende raadscommissies. In de raadscommissies zitten zowel gemeenteraadsleden als
commissieleden.

Elke fractie kan één of meerdere commissieleden voordragen voor benoeming. Alle commissieleden leggen de eed of belofte af en mogen aan de openbare en besloten beraadslagingen van de commissie deelnemen.