WOZ

WOZ staat voor Wet Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde van een huis is de geschatte marktwaarde op 1 januari van het vorige jaar. Op deze pagina vindt u informatie over:

 • wat is de WOZ-waarde?
 • aanslag en taxatieverslag WOZ inzien
 • bezwaar maken tegen de beschikking WOZ
 • WOZ-waarden woningen openbaar

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de vastgestelde waarde? Dan kunt u bezwaar maken:

De WOZ-waarde, afgeleid van Waardering Onroerende Zaken, is een waardering van onroerend goed. Dit kan variëren van een woonhuis tot een bedrijfspand of zelfs een openbaar gebouw zoals een school of een sportkantine. Jaarlijks bepaalt de gemeente de waarde van woningen en andere panden volgens de vastgestelde regels van de Wet WOZ.

Waarderingskamer

De Waarderingskamer controleert elk jaar als onafhankelijk toezichthouder en zorgt ervoor dat gemeenten en belasting samenwerkingen de regels van de Wet WOZ correct naleven. Dit waarborgt een eerlijke en consistente waardering. Kijk voor meer informatie op de website van de Waarderingskamer 

Het vaststellen van de WOZ-waarde voor alle onroerende zaken omvat een nauwkeurig jaarlijks terugkerend proces. Taxateurs maken gebruik van modellen, die jaarlijks opnieuw worden ingevuld met uitgebreide gegevens van onder andere de woningmarkt, objectkenmerken en marktgegevens. De taxateur en daarbij de computer analyseert deze betreffende gegevens.  

 • objectkenmerken omvat het type soort object, bouwjaar, oppervlakte, ligging en de huidige onderhoudstoestand
 • marktgegevens: Het systeem analyseert actuele marktgegevens, zoals verkoopprijzen van vergelijkbare panden in de buurt. Dit helpt bij het begrijpen van de trends en de beweging op de vastgoedmarkt

Vergelijkbare woningen

Bij het vaststellen van de WOZ-waarde van uw woning nemen wij vergelijkbare verkochte woningen in de directe omgeving als uitgangspunt. Deze woningen, ook wel referentieverkopen genoemd, zijn van groot belang bij het bepalen van de marktwaarde van uw eigendom.

Bij de selectie van de vergelijkbare woningen, kijken we naar diverse factoren, zoals het type woning, oppervlakte, ligging, en bouwjaar om een nauwkeurige vergelijking te maken. Deze gegevens vormen een solide basis voor de taxatie van uw woning.

Volgens de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) is het noodzakelijk om minimaal 3 onderbouwende verkopen te presenteren op het taxatieverslag. Ons doel hiermee is transparantie en nauwkeurigheid te waarborgen.

Waardebepaling nieuwbouw

Nieuwe woningen of bedrijfspanden krijgen een WOZ-waarde vanaf het moment dat de bouw start. Tot het pand klaar is, stelt de gemeente de waarde elk jaar bij en telt de grondwaarde erbij op. Kijk voor de berekenwijze van de WOZ-waarde van woningen in aanbouw op: waarderingskamer/woning in aanbouw.

Waardebepaling bedrijfspand

Om de waarde van een bedrijfspand te bepalen, gebruikt de gemeente de huurwaardekapitalisatiemethode. Hierbij spelen de overeengekomen huur- en verkoopcijfers van het pand een rol.

 • taxatieverslag en aanslagbiljet online inzien via beveiligde verbinding
 • u moet een aanslag/beschikking hebben ontvangen
 • alleen op te vragen door de persoon aan wie de beschikking of aanslag is gericht
 • voor woningen alleen met DigiD

U kunt uw WOZ online inzien door in te loggen met DigiD.


Voor de onroerendezaakbelasting 2024 wordt de waarde van uw pand op de peildatum 1 januari 2023 gebruikt.

WOZ inzien voor bedrijven en niet natuurlijke personen

Neem contact op met de gemeente: 14 0228

De gemeente stelt elk jaar de waarde vast van alle onroerende zaken in de gemeente. De waarde van uw woning of bedrijfsgebouw zoals een kantoor of winkel staat in de WOZ-beschikking. U vindt de WOZ-beschikking op uw aanslag onroerendezaakbelasting (OZB).

De waardepeildatum van de WOZ-beschikking is 1 januari van het voorafgaande jaar.

Bezwaar maken 

 • als u het niet eens bent met de vastgestelde waarde van uw woning of bedrijfspand
 • binnen zes weken na de datum die op het aanslagbiljet staat
 • te laat ontvangen bezwaar wordt niet behandeld. Het bezwaarschrift is dan niet-ontvankelijk
 • er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een bezwaar
 • ook als u bezwaar maakt, moet u de aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) betalen
 • u kunt uitstel van betaling aanvragen
 • is uw bezwaar gegrond? Dan betalen wij de OZB die u onterecht hebt betaald terug.
 • de gemeente heeft één jaar de tijd om uw bezwaar te behandelen. Wij streven ernaar uw bezwaar zo spoedig mogelijk af te handelen
 • meteen online met DigiD of schriftelijk

U kunt online uw bezwaar indienen door in te loggen met DigiD.

Maakt u liever schriftelijk bezwaar?

U kunt zelf een bezwaarschrift schrijven. In uw bezwaarschrift moet dan staan:

 • naam en adres
 • datum
 • ondertekening
 • duidelijke reden waarom u het niet eens bent met de opgelegde aanslag. Voeg eventueel
  foto’s, offertes, tekeningen, een machtiging of andere bijlagen toe
 • tegen welk besluit is uw bezwaar gericht?
 • aanslagnummer, beschikkingsnummer en adres van de woning of het bedrijfspand in
  kwestie

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Afdeling Financiën en Belastingen
Gemeente Stede Broec
Postbus 20
1610 AA  Bovenkarspel

Handige links en contact

Op de websites van de waarderingskamer en Rijksoverheid vindt u alle informatie over de Wet WOZ en de waardering van uw onroerende zaak.

 • voor informatie over de aanslag OZB en WOZ-beschikking kunt u per e-mail contact opnemen met gemeente@stedebroec.nl
 • wij streven er naar uw vragen binnen twee werkdagen te beantwoorden
 • u kunt ons ook bellen met uw vragen via 14 0228
 • wilt u liever langskomen? Maak dan een afspraak via 14 0228

Wanneer uw bezwaar bij ons binnenkomt, nemen wij dit in behandeling en doorlopen we een zorgvuldig proces om tot een beslissing te komen.  Als uw bezwaar compleet is, toetsen wij uw motivering aan de geldende belastingregels. Alle aanslagen worden gelijktijdig verzonden, dit kan voor een piek in onze werkzaamheden zorgen. 

Is uw bezwaar niet compleet, dan vragen wij u om aanvullende informatie. Elk bezwaar wordt beoordeeld door een gespecialiseerde taxateur, die de aangevoerde argumenten zorgvuldig overweegt. In sommige gevallen kan de taxateur contact met u opnemen voor aanvullende informatie. De definitieve beslissing op uw bezwaar wordt uiteindelijk verstuurd in een officiële uitspraak.

No cure no pay

Wanneer u ervoor kiest om bezwaar in te dienen via een no cure no pay bureau, moet u er rekening mee houden dat het enige tijd kan duren voordat u een reactie ontvangt. Het bureau heeft recht op een proceskostenvergoeding als het bezwaar (gedeeltelijk) wordt toegekend, wat vaak oploopt tot een flink bedrag.

De kosten die betaald moeten worden aan bemiddelaars wordt doorberekend aan u als inwoner van de gemeente. Dit gaat via de door u te betalen belastingaanslag onroerende zaakbelasting. Uiteindelijk is bezwaar maken via een bemiddelaar dus nooit gratis. Het is belangrijk te beseffen dat voor uw OZB-aanslag het vaak gaat om een kleine aanpassing.

Recentelijk is er een wetswijziging doorgevoerd met betrekking tot de proceskostenvergoeding. Deze vergoeding wordt niet langer rechtstreeks aan het bureau betaald, maar aan u als indiener van het bezwaar. Het is uw verantwoordelijkheid om deze vergoeding door te betalen aan het no cure no pay bureau.

Handige links en contact

Op de websites van de Waarderingskamer en Rijksoverheid vindt u alle informatie over de Wet WOZ en de waardering van uw onroerende zaak.

 • voor informatie over de aanslag OZB en WOZ-beschikking kunt u per e-mail contact opnemen met gemeente@stedebroec.nl
 • wij streven er naar uw vragen binnen twee werkdagen te beantwoorden
 • u kunt ons ook bellen met uw vragen op 14 0228

Wilt u liever langskomen? Maak dan een afspraak

 • de WOZ waarde van woningen zijn raadpleegbaar in het WOZ Waardeloket, dit is een website van de Rijksoverheid voor heel Nederland
 • alle adressen zijn op te vragen. Als het gevonden adres een woning is krijgt u de waarde te zien
 • er is een maximum aantal per dag ingesteld in deze voorziening

 

Bij het vaststellen van de WOZ-waarde hanteren we de waardepeildatum. Deze datum ligt altijd één jaar voor het begin van het belastingjaar, dat op 1 januari start. Voor het belastingjaar 2024 geldt de waardepeildatum van 1 januari 2023. Dit geeft ons de tijd om de verkoopprijzen met aandacht te analyseren. Hierbij houden wij ook rekening met de ontwikkeling van de prijzen in deze periode. 

Is er een aanpassing aan uw woningen geweest tussen de waardepeildatum en het begin van het bijbehorende belastingjaar?

Denk hierbij aan bouwwerkzaamheden, verbouwingen, wijzigingen in bestemming of zelfs sloop. Als dit het geval is, bepalen wij de WOZ-waarde op basis van de staat van uw woning aan het begin van het kalenderjaar waarvoor de WOZ-waarde wordt vastgesteld. In dit geval spreken we van de “toestandsdatum” in plaats van de waardepeildatum.