Publicatie ambtshalve uitgeschreven personen

De gemeente Stede Broec publiceert de gegevens van inwoners die worden uitgeschreven uit de basisregistratie personen omdat zij met onbekende bestemming zijn vertrokken.

Vertrokken naar onbekende bestemming

Uit onderzoek van de afdeling Dienstverlening is gebleken dat onderstaande persoon/personen niet woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) staat/staan ingeschreven.

Het college van burgemeester en wethouders van Stede Broec heeft besloten om onderstaande persoon/personen uit te schrijven wegens vertrek met onbekende bestemming.
De uitschrijving kan gevolgen hebben voor het recht op overheidsvoorzieningen en –diensten.

NaamGeboortedatumDatum uitschrijvingPublicatiedatum

Wanneer u weet waar bovenstaande persoon verblijft of uw naam staat hierboven genoemd, neem dan contact op met de afdeling Dienstverlening van de gemeente, telefoon: (0228) 510 111.

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Stede Broec, Postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel. Dit moet binnen zes weken na de datum van bekendmaking/publicatie van dit besluit.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de redenen van het bezwaar.

Het besluit blijft van kracht, ook als daartegen bezwaar is gemaakt. Het besluit kan worden geschorst of er kan een voorlopige voorziening worden getroffen nadat er een verzoek is ingediend bij de rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR, Haarlem. Het verzoekschrift kan ook digitaal worden ingediend via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Zo’n verzoek kan alleen worden ingediend als er bezwaar is gemaakt. Aan de rechtbank moet griffierecht worden betaald.

Verzoekschrift digitaal indienen