Bezwaar en beroep

 • als u het niet eens bent met een besluit
 • u heeft 6 weken de tijd om bezwaar in te dienen. Deze termijn gaat in op de dag van verzending van een besluit
 • een bezwaar kunt u online, schriftelijk of per e-mail indienen
 • in de bekendmaking (vaak is dit de verzending van het besluit, soms ook de publicatie) staat of en waar u bezwaar kunt indienen
 • de gemeente neemt na heroverweging een beslissing op uw bezwaarschrift
 • niet eens met de beslissing op bezwaar, dan kunt u vaak beroep indienen bij de rechter
 • mocht er sprake zijn van spoedeisendheid (zowel in de bezwaar- als beroepsprocedure) en u kunt de uitkomst in de lopende procedure niet afwachten, dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Rechtbank Noord-Holland.

Bezwaar tegen WOZ

Als u bezwaar wilt indienen tegen de beschikking WOZ vul dan onderstaand online formulier. Meer informatie leest u op onze pagina over de WOZ

Beroep tegen besluit over bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar, dan kunt u beroep indienen bij de Rechtbank Noord-Holland. Hoe dit moet, staat in de brief die u ontvangt van de gemeente over het genomen besluit. Aan zo’n procedure zijn kosten verbonden.

Contact

Zoekt u meer informatie of heeft u een vraag dan kunt u contact opnemen met de afdeling Juridische Zaken van de gemeente.

Wilt u bezwaar indienen tegen de aanslag OZB of WOZ? Kijk dan op onze pagina belastingen en subsidies.

Meer informatie

De bezwaarbrief bevat:

 • uw naam en adres
 • de datum waarop u het bezwaar maakt
 • tegen welk besluit u bezwaar maakt
 • kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • de reden van uw bezwaar
 • uw handtekening

Hoorzitting

Van de gemeente ontvangt u een uitnodiging om het bezwaar mondeling toe te lichten in een hoorzitting. Dit kunt u zelf doen, uw advocaat of een vertegenwoordiger. De vertegenwoordiger moet een ondertekende machtiging hebben. Kosten die u voor de hoorzitting maakt, zijn voor eigen rekening. Ook andere belanghebbenden kunnen worden uitgenodigd. Hoorzittingen zijn in principe openbaar.

Soms geen hoorzitting

Soms is er geen hoorzitting, bijvoorbeeld als uw bezwaarschrift zonder geldige reden te laat is ingediend. Of als na ontvangst van uw bezwaarschrift direct duidelijk is dat uw bezwaarschrift helemaal terecht of helemaal onterecht is.  U ontvangt dan uiteraard wel een beslissing op bezwaar waarin dit wordt aangegeven. Uiteraard kunt u tegen deze beslissing in beroep gaan.

Ambtelijk horen of horen door externe bezwaarschriftencommissie

Een hoorzitting kan plaatsvinden met een externe commissie, maar gebeurt meestal met medewerkers van de gemeente. Er wordt dan ambtelijk gehoord. In dat geval gebeurt dit door juristen van de gemeente die niet betrokken zijn geweest bij het besluit.

Tijdens een hoorzitting kunt u uitleggen waarom u het niet eens bent met het besluit. Een ambtenaar van de afdeling zal het besluit toelichten tijdens de hoorzitting.   

Na uw toelichting en die van de ambtenaar die de beslissing heeft voorbereid, wordt er binnen een paar weken een beslissing op uw bezwaar genomen.

 • niet ontvankelijk: uw bezwaarschrift wordt niet behandeld (bijvoorbeeld omdat u te laat was, omdat u geen belanghebbende bent of omdat u bezwaar maakt tegen iets waartegen geen bezwaar mogelijk is)
 • ongegrond: uw bezwaar is niet terecht, het besluit wordt niet gewijzigd
 • gegrond: uw bezwaar is terecht, het besluit wordt ingetrokken of gewijzigd