Bezwaarschriftencommissie

Als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente, kunt u bezwaar maken. Dat geldt voor degene(n) die door het besluit rechtstreeks in hun belangen zijn getroffen. Bezwaar maken moet dan wel binnen 6 weken gebeuren. Er zijn allerlei onderwerpen waartegen bezwaar wordt gemaakt. Een bezwaarschrift moet aan bepaalde eisen voldoen. Hoe u dit doet leest u op de pagina Bezwaar en beroep.

Bewaarschriftencommissie

Als u bezwaar indient, wordt dit ambtelijk opgepakt of de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie kan om advies worden gevraagd.

Deze commissie is ingesteld door de burgemeester, burgemeester en wethouders, en door de gemeenteraad voor de door hen genomen besluiten.

De benoeming van de commissieleden gebeurt door burgemeester en wethouders. De gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland hebben een gezamenlijke bezwaarschriftencommissie.

Na het indienen van het bezwaar neemt een medewerker van de gemeente meestal contact op met bezwaarmaker om het besluit uit te leggen. De bezwaarmaker beslist dan om vast te houden aan het bezwaar of het bezwaar in te trekken.

Hoorzitting

Als men bezwaar blijft houden, wordt degene die bezwaar heeft ingediend en/of diens gemachtigde in de gelegenheid gesteld het bezwaar toe te lichten in een hoorzitting. Een hoorzitting kan plaatsvinden met een externe commissie, maar gebeurt meestal met medewerkers van de gemeente. Er wordt dan ambtelijk gehoord. In dat geval gebeurt dit door juristen van de SED organisatie die niet betrokken zijn geweest bij het besluit.

Voorbeelden waarin niet ambtelijk gehoord wordt zijn:

  • besluiten bij sluiting van een woning
  • als er een omgevingsvergunning is verleend, terwijl dit niet past in het ruimtelijk deel van het omgevingsplan (bestemmingsplan)

Tijdens een hoorzitting kan de bezwaarmaker uitleggen waarom het besluit niet juist is. Iemand van de afdeling waar het besluit is genomen, kan uitleggen waarom het besluit is genomen.

Beslissing op bezwaar

Het kan wel enkele maanden duren voordat er een beslissing op het bezwaarschrift is genomen.

Leden van de bezwaarschriftencommissie:

Functie Naam
Voorzitter

P.W.J. Veldhuisen

Plv. voorzitter G. Mos
Lid B. Nota
Lid R. Ngalle
Lid N. Westra
Lid W. Smak

Heeft u vragen over het indienen van bezwaar? Neem dan contact op met een van de medewerkers van team juridische zaken. Gebruik daarvoor bij voorkeur het contactformulier of neem telefonisch contact op via tel. 14 0228.