Passend onderwijs

Alle leerlingen verdienen een plek op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dat kan een gewone maar ook een speciale school zijn. Dat is het uitgangspunt van passend onderwijs.

Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf kan halen. Scholen bieden daarom extra begeleiding aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen.

Kinderen kunnen hele verschillende vormen van extra ondersteuning nodig hebben. Niet elke school kan elke vorm van extra begeleiding bieden. Daarom werken de scholen samen. Samen zorgen ze ervoor dat er een school is die de juiste ondersteuning voor uw kind kan bieden.

Passend onderwijs is er voor leerlingen met leer- of gedragsproblemen, en voor kinderen met bepaalde lichamelijke beperkingen. Passend onderwijs is er voor kinderen in het basisonderwijs, het speciaal(basis)onderwijs, jongeren in het voortgezet onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Scholen hebben een zorgplicht. Dat is in de wet vastgelegd. En dat betekent dat de school, in overleg met u en uw kind, verantwoordelijk is om een passende onderwijsplek te bieden. Dat kan zijn op de school van aanmelding, maar dus ook op een andere school, liefst in de buurt.

Scholen bieden basisondersteuning

Scholen moeten in ieder geval de basisondersteuning bieden. Dit is de ondersteuning die alle scholen in een regio bieden. Bijvoorbeeld hulp voor leerlingen met leesproblemen (dyslexie). Wat die basisondersteuning precies is, staat in de schoolgids en het schoolondersteuningsprofiel van elke school. Deze zijn in te zien op de website van de school.

Scholen bieden extra ondersteuning

Naast de basisondersteuning bieden scholen extra ondersteuning aan leerlingen. Bijvoorbeeld bij leer- of gedragsproblemen. Elke school heeft dat vastgelegd in een schoolondersteuningsprofiel. Dat kunt u vinden op de website van de school van uw keuze of op de website van de Passend Primair Onderwijs of bij Koers VO voor het Voortgezet Onderwijs.

Als u een keuze heeft gemaakt voor een bepaalde school, dan meldt u uw kind schriftelijk of per e-mail aan bij de school. Kijk hiervoor op de website van de school van uw keuze. Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, dan gaat de school onderzoeken of zij het onderwijs kunnen bieden dat uw kind nodig heeft. In de meeste gevallen zal de uitkomst van het onderzoek positief zijn. De volgende stap is dat de school, in overleg met u, een ontwikkelperspectief voor uw kind opstelt. Hierin staan de onderwijsdoelen en extra ondersteuning beschreven. Dit ontwikkelperspectief wordt regelmatig met u besproken. Alle informatie en advies is vertrouwelijk, deskundig, gratis en onpartijdig.

Basisonderwijs

Voortgezet onderwijs