Subsidies voor activiteiten

De gemeente verleent subsidies voor activiteiten die bijdragen aan de culturele doelen van Stede Broec. Organisaties kunnen bij de gemeente subsidie voor activiteiten aanvragen, bijvoorbeeld op het gebied van sport, jeugd, cultuur, ontmoeting of evenementen.

In Subsidieregelingen Stede Broec 2023 staat beschreven wanneer en onder welke voorwaarden een subsidie kan worden aangevraagd en hoe deze is opgebouwd.

Er zijn 2 soorten subsidie:

Periodieke subsidie

  • aanvragen vóór 1 oktober voor het volgende jaar. Subsidie voor 2024 vraagt u dus vóór 1 oktober 2023 aan
  • het college van burgemeester en wethouders beslist dan uiterlijk 31 december voor het volgende jaar. Als u bijvoorbeeld voor het jaar 2024 aanvraagt, hoort u uiterlijk 31 december 2023 hoeveel subsidie er verleend wordt (beschikking).

Eenmalige subsidie

  • minstens 8 weken voor de start van de activiteiten aanvragen
  • voor eenmalige aanvragen is er beperkt budget beschikbaar. Het beschikbare budget voor subsidies noemen we subsidieplafonds
  • aanvragen voor eenmalige subsidie worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld tot deze subsidieplafonds zijn bereikt
  • het college van burgemeester en wethouders beslist uiterlijk 6 weken nadat uw volledige aanvraag is ingediend

Voor subsidies gelden verschillende wetten en regelingen. Naast de Algemene wet bestuursrecht (vnl. hoofdstuk 4, zie wetten.overheid.nl) is de volgende informatie belangrijk voor u:

Algemene subsidieverordening Stede Broec (pdf, 307 kB) Hierin staan de regels en voorwaarden.

Subsidieregelingen:

Subsidieregelingen 2022 Stede Broec (pdf, 667 kb)

 

 

Tip: lees voordat u de aanvraag indient heel goed de subsidieregelingen door! Hierin staan de voorwaarden waaraan een subsidieaanvraag moet voldoen en welke gegevens u hiervoor moet aanleveren.

  1. bepaal of u incidentele of een periodieke subsidie wilt aanvragen
  2. download het desbetreffende formulier op deze pagina
  3. verzamel alle benodigde informatie
  4. vul het formulier in en stuur deze naar gemeente@stedebroec.nl onder vermelding van ‘Subsidies Samenleving’.

Voor de financiële en inhoudelijke verantwoording over de subsidie (na afloop van de activiteiten) heeft u het vaststellingsformulier nodig. U kunt in de beschikking (die u heeft gekregen na uw subsidieaanvraag) lezen of er verantwoording afgelegd moet worden en welke documenten u daarvoor moet aanleveren.