Klachten

Let op:  Ga naar Meteen Melden voor klachten over vuil, onderhoud, openbaar groen, kapotte lantaarnpalen en dergelijke

KLACHTEN

 • u kunt een klacht indienen als u ontevreden bent over hoe u in een bepaalde situatie bent behandeld door een medewerker van de gemeente, (een lid van) de gemeenteraad, (een lid van) het college of de burgemeester
 • een klacht over een door de gemeente ingehuurde zorgverlener bespreekt u eerst met de betreffende zorginstelling. Als dit niet tot een oplossing leidt, dan kunt u contact opnemen met de gemeente

 • een klacht kunt u schriftelijk, mondeling, telefonisch of per e-mail indienen

 • kijk bij Voorwaarden en Gang van zaken voor meer informatie.

Een klacht indienen over

 • een medewerker van de gemeente, bijvoorbeeld omdat hij zijn afspraak niet is nagekomen of omdat u onvriendelijk bent behandeld.
 • de dienstverlening van de gemeente, bijvoorbeeld als het onduidelijk is waar u met uw vragen terecht kunt.
 • een zorgverlener die werkt in opdracht van de gemeente, bijvoorbeeld omdat u zich niet serieus genomen voelt.

Klacht indienen

Geen klachten indienen over

 • gemeentelijk beleid of als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente, dan kunt u Bezwaar maken.
 • onderhoud van groen, straten, verlichting, zwerfvuil en dergelijk. Ga naar Meteen melden

of bel het Klant Contact Centrum, telefoon 0228-510 111

Voorwaarden

Als u schriftelijk een klacht indient dan bevat deze:

 • uw naam en adres

 • de datum

 • een omschrijving van de gedraging waarover u klaagt

 • uw handtekening

Gang van zaken

In gesprek

Er wordt na ontvangst van uw klacht snel (meestal telefonisch) contact met u opgenomen over uw klacht om een oplossing voor het probleem te vinden. In de meeste gevallen is het probleem opgelost door zo’n gesprek.

Formele procedure

Is een snelle oplossing niet mogelijk of bent u niet tevreden, dan volgt een formele klachtenprocedure. De klachtbehandelaar gaat met u en de beklaagde in gesprek en uw klacht formeel afdoen. U ontvangt zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 6 weken een reactie op uw klacht.

Nationale ombudsman

Is er dan nog steeds geen oplossing of bent u ontevreden over de afhandeling van uw klacht? Neem dan contact op met de Nationale ombudsman. Dit is een onafhankelijke instantie die uw klacht beoordeelt. Daarvoor moet eerst de formele procedure bij de gemeente hebben plaatsgevonden. Zie ook: www.nationaleombudsman.nl