Raadscommissies

  • in Stede Broec zijn er 3 raadscommissies
  • zij bereiden de besluitvorming voor de gemeenteraad voor en geven advies over de voorstellen
  • de commissievergaderingen zijn maandelijks op het gemeentehuis om 20.00 uur, meestal in de eerste week van de maand
  • in het vergaderschema staat wanneer de commissies vergaderen en wat er op de agenda staat

De drie commissies behandelen de volgende onderwerpen

Regionale, bestuurlijke en financiële zaken:

  • alle gemeenschappelijke regelingen, financiën,  ICT,  dienstverlening, burgerparticipatie, openbare orde en veiligheid, evenementen, kermissen en manifestaties, bestuurlijke en regionale samenwerking, voorlichting, integriteit.

Samenleving

  • sociaal domein, zorg, kinderopvang, sport en sportaccommodaties, kunst en cultuur, onderwijs en onderwijshuisvesting.

Grondgebiedzaken:  

  • aanleg, vervanging en vernieuwing van gemeentelijke wegen, aanleg, vervanging en vernieuwing van de riolering, gemeentelijk grondbeleid, milieuzaken, kabelzaken, monumenten, ruimtelijk beleid, bestemmingsplannen, woningbouw.

Vergaderschema

Samenstelling van de commissies

  • in de vergadering wordt de besluitvorming van de gemeenteraad voorbereid.
  • in de vergadering zitten leden van de gemeenteraad en de commissie.

Contact informatie van de commissieleden:

pdf Commissieleden gemeente Stede Broec (PDF, 999.07 KB)Bestand voorlezen