Subsidies voor activiteiten

De gemeente verleent subsidies voor activiteiten die bijdragen aan de culturele doelen van Stede Broec. Organisaties kunnen bij de gemeente subsidie voor activiteiten aanvragen, bijvoorbeeld op het gebied van sport, jeugd, cultuur, ontmoeting of evenementen.

In de Subsidieregeling Stede Broec 2022 staat beschreven wanneer en onder welke voorwaarden een subsidie kan worden aangevraagd en hoe deze is opgebouwd.

Er zijn 2 soorten subsidie:

Periodieke subsidie

  • aanvragen vóór 1 oktober voor het volgende jaar. Subsidie voor 2023 vraagt u dus vóór 1 oktober 2022 aan
  • het college van burgemeester en wethouders beslist dan uiterlijk 31 december voor het volgende jaar. Als u bijvoorbeeld voor het jaar 2023 aanvraagt, hoort u uiterlijk 31 december 2022 hoeveel subsidie er verleend wordt (beschikking

Eenmalige subsidie

  • minstens 8 weken voor de start van de activiteiten aanvragen
  • voor eenmalige aanvragen is er beperkt budget beschikbaar. Het beschikbare budget voor subsidies noemen we subsidieplafonds
  • aanvragen voor eenmalige subsidie worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld tot deze subsidieplafonds zijn bereikt
  • het college van burgemeester en wethouders beslist uiterlijk 6 weken nadat uw volledige aanvraag is ingediend

Voor subsidies gelden verschillende wetten en regelingen. Naast de Algemene wet bestuursrecht (vnl. hoofdstuk 4, zie wetten.overheid.nl) is de volgende informatie belangrijk voor u:

Algemene subsidieverordening Stede Broec (pdf, 307 kB) Hierin staan de regels en voorwaarden.

Subsidieregelingen:

Subsidieregelingen 2022 Stede Broec (pdf, 667 kb)

 

 

Tip: lees voordat u de aanvraag indient heel goed de subsidieregelingen door!

Aanvraagformulier downloaden

U vindt hier het 

Aanvraagformulier subsidie 2022 Stede Broec (pdf, 226 kB)

Stuur al deze stukken onder vermelding van ‘subsidieaanvraag 2022’ naar:

Gemeente Stede Broec
Postbus 20
1616 AA Bovenkarspel

Of per e-mail naar: gemeente@stedebroec.nl

Naast structurele subsidie kunt u ook eenmalige subsidie aanvragen. Gebruik hiervoor het incidentele aanvraagformulier.

Aanvraagformulier incidentele subsidie 2022 (pdf, 180 kb)

In de Algemene Subsidieverordening Stede Broec staan de voorwaarden aangegeven waaraan een aanvraag voor een eenmalige subsidie moet voldoen en welke gegevens u hiervoor moet aanleveren.

Afhankelijk van de aard van de aanvraag zal een besluit op een verzoek om een eenmalige subsidie uiteindelijk afzonderlijk door het college of de gemeenteraad worden genomen.

Voor de financiële en inhoudelijke verantwoording over de subsidie (na afloop van de activiteiten) heeft u het vaststellingsformulier nodig. 

U kunt in de beschikking lezen of er verantwoording afgelegd moet worden en welke documenten daarvoor aangeleverd moeten worden