Subsidies voor activiteiten

De gemeente verleent subsidies voor activiteiten die bijdragen aan de culturele doelen van Stede Broec. Organisaties kunnen bij de gemeente subsidie voor activiteiten aanvragen, bijvoorbeeld op het gebied van sport, jeugd, cultuur, ontmoeting of evenementen.

In de Subsidieregeling Stede Broec 2021 staat beschreven wanneer en onder welke voorwaarden een subsidie kan worden aangevraagd en hoe deze is opgebouwd.

Voor een aantal afgelaste eenmalige evenementen en/of activiteiten is vaak een gemeentelijke subsidie verstrekt die door de corona maatregelen nu niet door kunnen gaan. Hiervoor is de Regeling verrekening subsidie 2020 voor een- of meerdaagse activiteiten vastgesteld.
 
Regeling verrekening subsidie 2020 voor één- of meerdaagse activiteiten (i.v.m. corona-maatregelen)
  1. deze regeling heeft betrekking op verleende subsidies in 2020 voor een- of meerdaagse activiteiten die vanaf 16 maart 2020 niet meer worden georganiseerd als gevolg van de landelijke corona-maatregelen (b.v. Koningsdag, Bevrijdingsdag of vakantiespelen)
  2. de regeling heeft géén betrekking op verleende subsidies in 2020 voor activiteiten die in principe het hele jaar door worden georganiseerd (b.v. voetbal-, zang- en welzijnsactiviteiten) Dit omdat deze activiteiten als zijn of (naar verwachting) straks weer worden uitgevoerd en er dus geen verrekening dient plaats te vinden
  3. de regeling geldt alleen als vaststaat dat de activiteit waarvoor subsidie is ontvangen niet is doorgegaan
  4. van de subsidie die in 2020 is toegekend voor het organiseren van een activiteit en deze activiteit als gevolg van de corona-maatregelen niet doorgaat, wordt 25% van het verleende subsidiebedrag aangemerkt als organisatiekosten. Deze 25% hoeft dus niet terugbetaald te worden
  5. Zijn er meer dan 25% organisatiekosten gemaakt en dat kan worden aangetoond aan de hand van bewijsstukken, worden de organisatiekosten op dat bedrag vastgesteld
  6. De overige 75% van de verleende subsidie, of het bedrag dat overblijft na het hoger vastgestelde bedrag aan organisatiekosten, zal in 2021 in mindering worden gebracht op de te verstrekken subsidie voor dezelfde activiteit
  7. Wordt er in 2021 geen subsidie meer aangevraagd voor de activiteit die in 2020 gehouden zou worden en kan de subsidie in 2021 dus niet verrekend worden, dan dient 75% van de toegekende subsidie of het bedrag dat overblijft na verrekening van de hoger vastgestelde organisatiekosten, in 2020 te worden terugbetaald
  8. Door een beroep te doen op deze regeling komt de subsidieontvanger in aanmerking voor een gedeeltelijke verrekening van de subsidie die in 2020 is toegekend voor een activiteit die door de corona-maatregelen niet heeft kunnen plaatsvinden
  9. om een beroep te doen op de regeling dient gebruik gemaakt te worden van het aanvraagformulier wat hieronder wordt getoond

Deze regeling is op 21 april 2020 vastgesteld door het College van B en W

U kunt hier het Aanvraagformulier regeling verrekening subsidie i.v.m. corona Stede Broec (pdf, 248 kB) vinden.

 

Voor subsidies gelden verschillende wetten en regelingen. Naast de Algemene wet bestuursrecht (vnl. hoofdstuk 4, zie wetten.overheid.nl) is de volgende informatie belangrijk voor u:

Algemene subsidieverordening Stede Broec (pdf, 307 kB) Hierin staan de regels en voorwaarden.

Subsidieregelingen:

Subsidieregelingen 2021 Stede Broec (pdf, 656 kb)

 

 

Tip: lees voordat u de aanvraag indient heel goed de subsidieregelingen door!

Aanvraagformulier downloaden

U vindt hier het 

Aanvraagformulier subsidie 2021 Stede Broec (pdf, 227 kB)

Stuur al deze stukken onder vermelding van ‘subsidieaanvraag 2021’ naar:

Gemeente Stede Broec
Postbus 20
1616 AA Bovenkarspel

 

Naast structurele subsidies kunt u ook eenmalige subsidie aanvragen. Gebruik hiervoor het standaard aanvraagformulier.

In de Algemene Subsidieverordening Stede Broec staan de voorwaarden aangegeven waaraan een aanvraag voor een eenmalige subsidie moet voldoen en welke gegevens u hiervoor moet aanleveren.

Afhankelijk van de aard van de aanvraag zal een besluit op een verzoek om een eenmalige subsidie uiteindelijk afzonderlijk door het college of de gemeenteraad worden genomen.