Informatie- of Woo-verzoek doen

De Wet open overheid (Woo) regelt dat informatie actief openbaar gemaakt moet worden. Kunt u informatie niet vinden? Doe dan een informatie- of Woo-verzoek.

Informatie zelf opzoeken

We maken zelf al veel informatie openbaar over ons beleid en uitvoering. Bijvoorbeeld via onze website(s), huis-aan-huis bladen, persberichten, raadstukken, bestuursstukken, etc. Kunt u de informatie die u zoekt niet vinden? Doe dan een informatieverzoek of een Woo-verzoek.

Ook via het overzicht hieronder kunt u veel informatie opzoeken. Dat is snel en makkelijk.

U kunt informatie uit het bouwarchief aanvragen. Dit kan via een Aanvraag bouwtekening of bouwdossier.

Op de website van het Westfries Archief kunt u zoeken in de archiefcollectie van onder andere Stede Broec. U kunt online of in Hoorn ook genealogisch onderzoek doen.

Ingediende en verleende vergunningen staan op de website Overheid.nl.

In het omgevings- en bestemmingsplannen staan de voorwaarden en regels voor het gebruik van woningen, bedrijven, andere gebouwen en de openbare ruimte. En wat de bouwmogelijkheden zijn. Het omgevingsplan en de bestemmingsplannen zijn openbaar en kunt u bekijken op het Omgevingsloket. De besluiten over het omgevingsplan en de bestemmingsplannen vindt u bij de raadsstukken.

Iedere week vergadert het college van burgemeester en wethouders. Deze vergadering is niet openbaar. De genomen besluiten worden wel openbaar gemaakt en die vindt u op de pagina Besluitenlijst college van burgemeester en wethouders (B&W).

Een overzicht van de declaraties van het college van burgemeester en wethouders staat op de pagina Samenstelling College van B&W.

De gemeentelijke verordeningen, beleid, aanwijzingsbesluiten en beleidsregels staan op de website Overheid.nl.

Het Kadaster is een wettelijke bewaarplaats voor informatie over vastgoed en eigendommen. U kunt via het Kadaster informatie opvragen over de WOZ-waarde, perceelgrenzen, de woningwaarde, uittreksels, akten en eigendomsgegevens.

De raadsbesluiten, raadsstukken, moties, schriftelijke vragen, verslagen van de raadsvergadering en commissies staan op de website van de gemeenteraad.

Wilt u een uittreksel uit de Basisregistratie Personengegevens (BRP)? Of een akte van de burgerlijke stand, bijvoorbeeld uw huwelijksakte? Deze informatie vraagt u aan via Burgerzaken.

 • een uittreksel BRP vraagt u aan in de gemeente waar u woont
 • de akte van de burgerlijke stand vraagt u op in de gemeente waar de gebeurtenis was. Bijvoorbeeld de gemeente waar u bent getrouwd

We zetten informatie die op basis van de Woo openbaar is gemaakt op onze website. Misschien is de informatie die u zoekt al eerder door een Woo-verzoek openbaar gemaakt. U vindt de antwoorden op eerdere Woo-verzoeken op de pagina Woo-verzoeken.

Zoekt u oude informatie die ooit eerder op onze website heeft gestaan? Kijk dan in ons webarchief. Zoek op onderwerp of gebruik de kalenderfunctie.

Een informatieverzoek doen of een Woo-verzoek?

Een informatieverzoek

Een informatieverzoek doet u als u informatie wilt die alleen voor uzelf belangrijk is. U hebt de informatie bijvoorbeeld nodig om een klacht in te dienen of voor een bezwaarprocedure. De informatie die we u sturen maken we niet openbaar. Een Woo-verzoek wordt wél openbaar.

Voor een informatieverzoek vult u het online formulier in: online contactformulier invullen.

Een verzoek inzage persoonsgegevens

Vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u het recht op inzage in uw eigen persoonsgegevens. Een inzageverzoek doet u als:

 • u wilt weten welke gegevens de gemeente van u gebruikt en hoe deze worden gebruikt
 • u wilt controleren of de gegevens die de gemeente van u heeft geen fouten bevatten
 • u wilt inzien welke gegevens de gemeente van uw kind onder de 16 jaar verwerkt

Op de Privacy-pagina vindt u meer informatie over hoe u een inzageverzoek kunt indienen.

Een Woo-verzoek

Een Woo-verzoek doet u als:

 • u informatie wilt die gaat over een taak van de gemeente
 • u informatie wilt over een organisatie die valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente
 • u uw eigen dossier, uw bedrijfsdossier of het dossier van overleden familieleden wilt bekijken
 • u informatie wilt voor het doen van onderzoek. Dit is alleen mogelijk voor onderzoekers en journalisten. Zij kunnen documenten bekijken waarin geen informatie onleesbaar is gemaakt, tenzij het gaat om de persoonsgegevens van ambtenaren. Die zijn wel onleesbaar gemaakt. En er zijn beperkingen voor openbaar maken

Bedenk vooraf welke soort informatie u wilt opvragen via het Woo-verzoek. Dan kunnen wij u sneller helpen.

Advies vragen aan de Contactfunctionaris Woo

Bel 14 0228 en vraag naar de Contactfunctionaris Woo voor advies of uitleg als u:

 • twijfelt tussen een informatieverzoek of een Woo-verzoek
 • wilt weten welke informatie bij de gemeente aanwezig is
 • wilt weten hoe u informatie kunt opvragen bij de gemeente

Veelgestelde vragen

De Woo verplicht gemeenten om zoveel mogelijk publieke informatie zelf (actief) openbaar te maken  In de Woo zijn 11 verschillende soorten informatie genoemd die de gemeente uiteindelijk verplicht actief openbaar moet maken. Deze soorten zijn:

 1. Wet- en regelgeving
 2. Organisatiegegevens
 3. Raadstukken
 4. Collegestukken
 5. Stukken van adviescolleges
 6. Convenanten
 7. Jaarplannen en -verslagen
 8. Woo/informatieverzoeken
 9. Onderzoeksrapporten
 10. Beschikkingen
 11. Klachten

De verplichting om de verschillende soorten informatie actief openbaar te maken, gaat stap voor stap.  De exacte volgorde daarin is nog niet wettelijk bepaald. Niet alles is openbaar. De wet geeft daarvoor uitzonderingsgronden. Zo mogen in verband met de privacy persoonsgegevens niet openbaar worden gemaakt, mag vertrouwelijke informatie van bedrijven niet worden gedeeld en mag het openbaar maken betrokken belangen niet onevenredig schaden.

Veel informatie over gemeentelijk beleid of de uitvoering daarvan, kunt u lezen op deze website. Soms verwijzen wij op deze website naar de vindplaats van de informatie. Kijk onder het kopje Informatie zelf opzoeken voor verschillende informatiesoorten die al te vinden zijn. Twijfelt u of de informatie die u zoekt openbaar is? Bel ons dan via 14 0228. Is de informatie die u zoekt niet openbaar? Dan kunt u ons vragen om de informatie openbaar te maken. Dit doet u met een Woo-verzoek.

U kunt documenten online aanvragen. Dat doet u door een Woo-verzoek in te dienen via bovenstaande knop. Probeer zo concreet mogelijk aan te geven naar welke informatie u op zoek ben om welke of wat voor soort documenten het gaat (bijvoorbeeld een rapport of verslag) en welke periode dit betreft. U kunt alleen een Woo-verzoek indienen over publieke informatie die is opgeslagen in documenten. Een document kan bijvoorbeeld een rapport, besluit, vergunning of e-mail zijn, maar het kan ook een foto of geluidsband zijn. Na het invullen van het online formulier krijgt u een ontvangstbevestiging.

Alle andere online manieren (bijvoorbeeld via fax, (persoonlijke) e-mailadressen, het digitale klachtenformulier, LinkedIn-, Twitter-, Instagram- of Facebookaccounts) kunt u niet gebruiken voor het aanvragen van documenten.

Als het niet lukt om online een Woo-verzoek te doen, dan kunt u dit per post doen. In uw schriftelijke verzoek moet het volgende staan:

 • uw naam en adres
 • de datum
 • een omschrijving waarover u informatie wilt ontvangen

Probeer zo concreet mogelijk aan te geven naar welke informatie u op zoek bent, om welke of wat voor soort documenten het gaat (bijvoorbeeld een rapport of verslag) en welke periode dit betreft. U kunt alleen een Woo-verzoek indienen over publieke informatie die is opgeslagen in documenten. Een document kan bijvoorbeeld een rapport, besluit, vergunning of e-mail zijn, maar het kan ook een foto of geluidsband zijn. U kunt het Woo-verzoek sturen aan: Het college van burgemeester en wethouders van Stede Broec, Postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel. Let erop dat u ook een handtekening bij uw verzoek zet.

Het kan voorkomen dat u aanvullende gegevens aan ons door moet geven. U kunt hiervoor onderstaand formulier invullen:

Aanvullende gegevens doorgeven

De gemeente kan een vergoeding (leges) vragen voor het verstrekken van kopieën, een uittreksel of een samenvatting van de inhoud van een document.

Voor meer informatie en veel gestelde vragen over de Woo kunt u de website van het Ministerie van BZK bekijken. U kunt ook de gemeente bellen op 14 0228.

De gemeente moet uiterlijk binnen 4 weken een beslissing nemen op uw Woo-verzoek. Deze termijn kan eventueel met 2 weken worden verlengd. Wanneer u het niet eens bent met de beslissing op uw Woo-verzoek kunt u bezwaar maken. U leest hierover meer in de beslissing die u ontvangt.

Afgehandelde Woo-verzoeken staan op de pagina Woo-verzoeken.