Eerste inschrijving in Nederland

U doet aangifte “eerste inschrijving” wanneer u voor het eerst in Nederland komt wonen of wanneer u al eerder ingeschreven heeft gestaan maar voor 1 oktober 1994 bent vertrokken. U doet dit binnen 5 dagen na aankomst in Nederland. U komt samen met alle personen voor wie de aangifte geldt, dus ook kinderen.

Voor een eerste inschrijving in Nederland neemt contact op met de afdeling Burgerzaken via (0228) 510 111 of het contactformulier

  • identiteitsbewijs, paspoort of ander documenten waaruit uw nationaliteit blijkt
  • geboren in het buitenland: een akte van geboorte
  • bij een vreemde nationaliteit een bewijs van aanmelding bij de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND)
  • indien van toepassing: een huwelijksakte een echtscheidingsakte of een akte als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden
  • bij burgers afkomstig van de Nederlandse Antillen of Aruba een bewijs van uitschrijving

Soms is het nodig dat u buitenlandse documenten laat legaliseren in het land waar u vandaan komt. Dat laat de echtheid van een document zien. Soms ook moeten de documenten vertaald zijn.

Wilt u zich inschrijven? Dan moet uw verblijf in Nederland rechtmatig zijn. U verblijf is rechtmatig als:

  • u de Nederlandse nationaliteit hebt
  • u de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie hebt
  • u een geldige verblijfsvergunning hebt
  • u een bewijs van aanmelding bij de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) hebt

Verhuist u vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten? Dan hebt u een bewijs van uitschrijving nodig.