Het college uitvoeringsprogramma: van ambities naar concrete acties

In het coalitieakkoord ‘Samenwerken, Samen Leven en Samen Ontwikkelen’ staat wat de coalitiepartijen de komende vier jaar willen bereiken in Stede Broec. Het college van B en W vertaalde dit naar een college uitvoeringsprogramma (CUP) met concrete doelen en acties. Het CUP is verdeeld in drie domeinen Bestuur en Dienstverlening, Ruimte, Samenleving. Per domein is uitgewerkt wat we dit eerste jaar van deze bestuursperiode gaan doen, hoe we dat gaan doen en wat het gaat kosten.

Burgemeester Ronald Wortelboer: ‘Investeren in extra toezicht’

burgemeester Ronald Wortelboer
Ronald Wortelboer

Veiligheid en toezicht zijn belangrijk. Maar het is meer. Het gaat ook om dienstverlening. Heel concreet; als inwoners melden dat er zaken niet in orde zijn of als ergens overlast ervaren wordt, dan moet er iets gebeuren. Daarom investeren we nu extra in toezicht. Zodat, als er overlast gemeld wordt, de Boa’s voldoende tijd hebben om langs te gaan. Om te helpen, om aan te spreken en om op te treden, indien nodig.

Een tweede belangrijk speerpunt is cybercrime. Steeds meer mensen worden slachtoffer van digitale misdaad. Oplichters worden steeds slimmer en er is vaak schaamte bij slachtoffers. We investeren onder meer in voorlichting over de gevaren van cybercrime en hoe je kunt voorkomen dat je slachtoffer wordt. Tenslotte gaan we verder met onze aanpak tegen ondermijning. Het gaat om de aanpak van bijvoorbeeld arbeidsuitbuiting of de drugsproductie en bijvoorbeeld witwassen van illegaal verkregen geld.

Wethouder Philippe van Ham: ‘Jeugdhulp en Wmo anders aanpakken en verder investeren in het onderwijs en onderwijshuisvesting’

Wethouder Philippe van Ham
Philippe van Ham

Het gemeentebestuur van Stede Broec heeft als doel om zorgbehoeften snel op te pikken. We willen jeugdhulp en Wmo anders aanpakken, zodat we problemen eerder zien, daarop direct kunnen inspelen en daardoor de kosten beter onder controle kunnen houden. Deze aanpak past bij de plannen voor vernieuwing binnen de jeugdzorg en andere lopende initiatieven.

Verder gaan we de komende jaren werken aan het beter beheren van de kosten in het Sociaal Domein. Dit doen we door duidelijkere grenzen te stellen aan wie welke zorg krijgt en door de samenwerking in de regio verder te verbeteren.

Daarnaast kan ONS Stede Broec inwoners met de meest uiteenlopende (zorg)vragen snel helpen, waardoor het kostenaspect beheersbaar blijft. Tevens zijn er diverse initiatieven, waaronder het project Zorgzame Buurt, die een positieve bijdrage moeten leveren aan het terugdringen van eenzaamheid onder inwoners.
Met het vaststellen van het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs is de basis gelegd voor de aanpak van de onderwijshuisvesting in Stede Broec. Leerlingen genieten hierdoor van onderwijs in een kwalitatief goede omgeving en leerkrachten kunnen in goede omstandigheden hun werkzaamheden verrichten. De eerste stappen voor het realiseren van een multifunctionele accommodatie zijn gezet!

Wethouder Thijs Visser: ‘Samen de inrichting van wegen verbeteren’

wethouder Thijs Visser
Thijs Visser

Financieel staat Stede Broec er de komende jaren goed voor. Onzekerheden zijn er altijd, maar er is ook ruimte om te investeren in het verbeteren van onze openbare ruimte en de dienstverlening aan onze inwoners.

Zo beginnen we in 2023 met de uitvoering van het verkeersplan. Werd voorheen bij groot onderhoud alleen de bestaande inrichting vervangen, nu gaan we de inrichting van onze wegen en straten ook echt verbeteren. Zo kunnen we de veiligheid verhogen en de snelheid van het verkeer verminderen. Dat doen we graag samen met u. Uw wensen en suggesties zijn belangrijk. Het is uiteindelijk uw straat en u moet zich er thuis in voelen!

We gaan ook stappen makken op het gebied van duurzaamheid. Onze eerste prioriteit is heldere kaders scheppen voor duurzame opwek van energie. Zo weten bedrijven en huishoudens waar ze aan toe zijn en kunnen aan de slag met duurzame opwek. Door de hoge energieprijzen zijn investeringen in duurzame energie nog nooit zo rendabel geweest. Als gemeente moeten wij inwoners en ondernemers faciliteren om te verduurzamen. 

Wethouder Nico Slagter: ‘Wijkavonden om samen de buitenruimte te verbeteren’

wethouder Nico Slagter
Nico Slagter

We gaan deze periode veel woningbouwplannen oppakken. Denk aan Florapark, Groot/Vriend, Molensloot zuid en het centrum.  En wat betreft het onderhoud van de buitenruimte, valt er nog veel te verbeteren. We verdelen Stede Broec in 4 wijken. Per wijk organiseren we een wijkavond waarbij wij van u willen horen hoe wij met elkaar Stede Broec mooier kunnen maken. Daar hebben wij ook uw inzet voor nodig.

De bedrijven zullen de komende jaren behoorlijk in duurzaamheid moeten investeren. Daar willen wij ze in begeleiden. Onze bedrijventerreinen zijn zo goed als vol, daarom gaan we opzoek naar een nieuwe locatie. Qua toerisme en recreatie zien wij mogelijkheden voor uitbreiding. Op het gebied van sport blijven wij investeren. Sport is niet alleen goed voor de gezondheid maar ook voor het leggen van sociale contacten. Kortom: met uw en onze inzet gaan wij Stede Broec nog mooier maken.