Wat doet de gemeenteraad?

Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. Leden van de gemeenteraad zijn gekozen inwoners. Samen met het college van burgemeester en wethouders vormen zij het bestuur van de gemeente. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om het bouwen van een nieuwe sporthal, de gemeentelijke belastingen of het vaststellen van een bestemmingsplan, de gemeenteraad moet hier eerst een besluit over nemen.

De gemeenteraad stelt het beleid vast, controleert het college van burgemeester en wethouders, en vertegenwoordigt de inwoners van Stede Broec. Om deze rollen goed uit te voeren heeft de raad een aantal middelen, die het kan inzetten. De bekendste hiervan zijn moties, amendementen en schriftelijke vragen. In het Regelement van orde vindt u een volledig overzicht van alle instrumenten.

De raad vertegenwoordigt u als inwoner van Stede Broec

De raadsleden zorgen ervoor dat uw stem doorklinkt in het gemeentehuis. Zij moeten dus goed weten wat er leeft. De raadsleden zoeken daarom actief contact met de inwoners van de gemeente Stede Broec. Tijdens de commissie- en raadsvergaderingen kunt u  inspreken.

Raadslid zijn is geen baan. Naast hun raadswerk hebben de raadsleden vaak gewoon werk. Zo staan raadsleden midden in de samenleving.

De raad bepaalt het beleid

De raad stelt kaders en controleert het college. Kaders stellen betekent dat de raad de grote lijnen van het beleid van de gemeente bepaalt en via de begroting aangeeft wat het mag kosten. De raad kan het college richtlijnen meegeven, voordat het college ergens mee aan de slag gaat.

De raad controleert het college

De raad heeft ook een belangrijke controlerende taak. Het college voert het beleid uit, maar de raad houdt de vinger aan de pols.

Raadsvergaderingen

De openbare raadsvergaderingen zijn in de regel de laatste donderdag van de maand om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, zie het vergaderschema voor de exacte datum.

Raadsakkoord 2018-2022

Op 27 september 2018 heeft de gemeenteraad het raadsakkoord 2018-2022 vastgesteld. Dit is een document waaraan alle politieke partijen van Stede Broec hun bijdrage hebben geleverd. het bevat thema’s die zij belangrijk vinden en die zijn vertaald in ambities. Het college van burgemeester en wethouders zullen deze ambities de komende vier jaar gaan uitvoeren.