Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKb) treedt gelijktijdig met de Omgevingswet in werking, namelijk op 1 januari 2024. De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit te verbeteren. Nieuw zijn:

 • de functie van de onafhankelijke kwaliteitsborger (dit was een taak van de gemeente)
 • de toets vooraf op de bouwplannen wordt vervangen door de toets in de praktijk

De wet gaat gefaseerd in. Er is al gestart met de eenvoudigere bouwprojecten, nieuwbouw en verbouw. Nog later volgen de meer complexere projecten. Later volgen de meer complexere projecten.

Hoe ziet het bouwproces eruit?

Om de uitvoerbaarheid van de Wkb te kunnen waarborgen wordt het proces voor vergunningverlening in tweeën opgeknipt:

 • het ruimtelijke deel (toets aan omgevingsplan en -veiligheid): deze loopt via de gemeente
 • het bouwtechnische deel: hiervoor wordt de papieren toets op het bouwplan vooraf vervangen door toetsing in de praktijk op het bouwwerk zoals gebouwd

De initiatiefnemer is verplicht een onafhankelijke kwaliteitsborger in te schakelen. Deze kwaliteitsborger toetst tijdens de bouw het bouwplan aan de bouwtechnische voorschriften uit het Besluit bouwwerken leefomgeving en verklaart of de getoetste onderdelen aan de voorschriften voldoen. Een verklaring van de kwaliteitsborger is bij oplevering voorwaarde voor ingebruikname.

Wie is waarvoor verantwoordelijk?

 • het bouw- en woningtoezicht, zoals gemeenten dat uitvoerden, wordt een taak van onafhankelijke marktpartijen, de kwaliteitsborgers
 • de gemeente blijft verantwoordelijk voor het toezicht op de bestaande bouw en bouw- en sloopveiligheid en blijft het bevoegd gezag
 • de initiatiefnemer legt inhoudelijk verantwoording af aan het bevoegd gezag. Dit doet hij met twee documenten:
  • met de risicobeoordeling en borgingsplan voor de aanvang van de bouw
  • met het dossier bevoegd gezag tijdens en bij de afronding van het bouwtraject

Meer weten?