Wat is een omgevingsvisie?

In de omgevingsvisie kijkt de gemeente naar de lange termijn en legt doelen vast voor onze directe omgeving. Deze fysieke leefomgeving is alles wat we nodig hebben om hier te leven, wonen, werken, studeren en recreëren, zoals water, lucht, bodem, natuur, wegen en gebouwen.

De Omgevingswet eist dat elke gemeente een omgevingsvisie opstelt en die in een omgevingsplan uitwerkt. Bij het opstellen van deze visie en plannen moeten inwoners en ondernemers betrokken worden.

Gemeenten hebben tot 2029 de tijd om de ‘oude’ bestemmingsplannen om te zetten naar een omgevingsvisie en omgevingsplan. De gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland werken samen om begin 2025 een gezamenlijke visie vast te stellen.

Veelgestelde vragen

Eigenlijk wij allemaal! Inwoners, verenigingen, organisaties en ondernemers bespreken gezamenlijk hoe onze leefomgeving eruit moet zien de komende 20 jaar. We bepalen welke ruimte er is voor ontwikkeling en bijvoorbeeld waar de natuur voorrang heeft en houdt. We zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit en ontwikkeling van onze leefomgeving.

 • in de omgevingsvisie leggen we vast wat we willen bereiken in de toekomst – eerst tot 2040 – voor onze gemeente, inwoners en ondernemers
 • daarna leggen we in omgevingsplannen meer tot in detail vast hoe we dit in detail willen bereiken en hoe we dat juridisch regelen
 • bij de visie moeten we wel rekening houden met de visies en opgaven vanuit het rijk en de provincie, de regio en onze buurgemeenten. We bekijken hoe we dat het beste kunnen inpassen om zo een best passende oplossing voor ons te vinden

Kijk ook bij de basisinformatie over de Omgevingswet voor inwoners en ondernemers.

Bij het uitwerken van de omgevingsvisie gebruiken we de bouwstenen die al in 2021 opgehaald zijn. We kijken gelijk ook naar oplossingen voor belangrijke problemen waar we landelijk en regionaal aan werken, zoals; energietransitie, duurzaamheid, sociale en maatschappelijke uitdagingen.

Uitgangspunt: Onze leefomgeving verbeteren en een initiatief direct vanuit meerdere inzichten bekijken, zodat je niet achteraf voor een probleem komt te staan.

Kijk voor informatie over de bouwstenen op de website Samen Stede Broec.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is een eerste stap in het traject naar het opzetten van een omgevingsvisie. De omgevingsvisie is een onderdeel van de nieuwe Omgevingswet, die op 1 januari 2024 in werking treedt. Voor deze visie zijn we wettelijk verplicht een omgevingseffect-rapport (OER) op te stellen. Hier staat alles in over milieu- en andere waarden en doelen die we willen en/of moeten behouden of realiseren voor onze omgeving.  De eerste stap is de Notitie Reikwijdte en Detail en die beschrijft ‘wat’ (reikwijdte) en ‘hoe’ (detailniveau) er in het OER onderzoek wordt gedaan naar de effecten van de ambities en doelen in de omgevingsvisie op de leefomgeving.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is een wettelijk document dat voorafgaat aan het opstellen van de Omgevingseffectrapportage (OER). Het is geen eenvoudig te lezen document, omdat:

 • het document veel specifieke vakkennis vergt
 • het vooral gaat over een proces
 • dit document eigenlijk een checklijst is:
  o hebben we aan alles gedacht?
  o staan alle belangrijke onderwerpen erin?
  o welke milieueffecten gaan we onderzoeken en hoe gedetailleerd?

Voor wie?

Dit document is vooral interessant voor organisaties en bedrijven die al kennis hebben van de leefomgeving en niet voor alle inwoners interessant. Het is vrij specifiek en niet heel makkelijk te begrijpen.

Geen eenvoudig taalgebruik

Dit document is zo eenvoudig mogelijk geschreven. Het onderwerp van dit document is vakspecifiek. Het volledig gebruiken van makkelijke taal werkt daarom niet. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente.