College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris, die leiding geeft aan de ambtelijke organisatie.

Binnen de gemeente is de gemeenteraad het hoogste orgaan: het algemeen bestuur. De gemeenteraad is gekozen door de inwoners van Stede Broec. De burgemeester is voorzitter van de raad en voorzitter van het college.

Het college van Stede Broec bestaat uit de burgemeester en 3 wethouders. In Stede Broec zijn 6 verschillende politieke partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad.

Collegeleden

R.A.P. (Ronald) Wortelboer Functie
burgemeester
Ronald Wortelboer

 

E-mailadres

rwortelboer@stedebroec.nl
 

Taken

 

 • openbare orde en veiligheid
 • SED, personeel en organisatie
 • regionale samenwerking
 • communicatie en representatie
 • evenementen
 • dienstverlening
 • (Westfries) Archief
 • juridische zaken
 • burgerparticipatie

A.A.C. (Lydia) Groot
(ODS)

Functie

wethouder (1e locoburgemeester)

E-mailadres

lgroot@stedebroec.nl

 

Taken

 

 • participatiewet, Wmo, jeugdzorg en passend onderwijs
 • werk en inkomen (WerkSaam)
 • onderwijs, jeugd- en jongerenwerk
 • kunst en cultuur (muziekonderwijs, bibliotheek)
 • zorg, welzijn en subsidiebeleid
 • statushouders en vluchtelingenwerk (inburgering)
N.C.P. (Nico) Slagter
(CDA)

Functie

wethouder (2e locoburgemeester)

E-mailadres

nslagter@stedebroec.nl

 

Taken

 

 • financiën en belastingen
 • toerisme, recreatie en economische zaken (incl. recreatieschap West-Friesland)
 • sport
 • ICT (DeSom)
 • inkoop en aanbesteding
 • beheer vastgoed
B.S. (Bart) Nootebos
(PvdA/Groen Links)

Functie

wethouder (3e locoburgemeester)

E-mailadres

bnootebos@stedebroec.nl

 

Taken

 

 • ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
 • bouwen en milieu (inclusief handhaving)
 • Omgevingswet
 • openbare ruimte
 • verkeer en vervoer
 • duurzaamheid (incl. RUD, HVC en CAW)
 • erfgoed, monumentenbeleid en archeologie
A. (Astrid) Huisman

Functie

Gemeentesecretaris

E-mailadres
ahuisman@stedebroec.nl

 

Taken

De gemeentesecretaris is de adviseur van het college van burgemeester en wethouders. Ook staat de gemeentesecretaris aan het hoofd van de ambtelijke organisatie en geeft samen met het managementteam leiding aan de organisatie.

Nevenfuncties B en W

Burgemeester R.A.P. (Ronald) Wortelboer

 • lid van het algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN
 • lid van het algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Westfries Archief
 • voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur gemeenschappelijke regeling SED
 • lid van het portefeuillehouders overleg Algemeen Bestuurlijke Zaken

Wethouder A.A.C. (Lydia) Groot

 • lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland
 • lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden
 • lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Openbaar Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs
 • lid van het portefeuillehouders overleg Madivosa
 • lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling SED

Wethouder N.C.P. (Nico) Slagter

 • voorzitter van het dagelijks en algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap West-Friesland
 • lid algemeen bestuur van de gemeenschappelijke Ontwikkelbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN)
 • lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling SED
 • lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Shared Service Center deSom
 • afgevaardigde aandeelhouders vergadering ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
 • lid van het portefeuillehouders overleg VVRE

Wethouder B.S. (Bart) Nootebos

 • lid van het algemeen bestuur van de OD NHN en Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
 • lid van het portefeuillehouders overleg VVRE en van de agendacommissie van dit overleglid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling WerkSaam
 • lid van het dagelijks en algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Centraal Afvalverwerkingsbedrijf West-Friesland
 • lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling SED
pdf Portefeuilleverdeling 2018-2022 per 15-05-2018 (PDF, 80.36 KB)Bestand voorlezen

Maak een afspraak met de burgemeester of één van de wethouders

bestuurssecretariaat@stedebroec.nl